Ewidencja kierowców

Fakty i mity

Licz punkty a unikniesz egzaminu

 Wśród wielu kierowców krążą nieprawdziwe informacje dotyczące sposobów uniknięcia konsekwencji związanych z naliczeniem punktów za wykroczenia drogowe.

Zasady związane z przyznawaniem punktów reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1951 r.).

Mit I
Po upływie dwóch lat punkty są usuwane z „ewidencji kierowców”

Nie zawsze!

Zgodnie z § 6 pkt. 5 ww. rozporządzenia: „Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji punkty przyznane na podstawie wpisu ostatecznego, jeżeli od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie upłynęły 2 lata."

Mit II

Punkty przyznaje się tylko za najwyżej „punktowane” wykroczenie

Nie, ponieważ punkty „sumują się” za wszystkie naruszenia!

Zgodnie z § 3 pkt. 2 ww. rozporządzenia: „Jeżeli kierowca dopuścił się jednym czynem dwóch lub większej liczby naruszeń, do w ewidencji wpisuje się wszystkie naruszenia popełnione przez tego kierującego, przypisując każdemu z tych naruszeń odpowiadającą mu liczbę punktów”

Wyjątki:
ust. 3. Jeżeli kierowca jednym czynem czynem dwóch lub większej liczby naruszeń:

1) oznaczonych w załączniku nr 1 rozporządzenia kodama od C 06 do C 12, punkty przypisuje się wyłącznie naruszeniu, którego kod ma mniejszy znacznik liczbowy;
2) oznaczonych w załączniku nr 1 rozporządzenia kodami od G 01 do G 04, punkty przypisuje się wyłącznie naruszeniu, któremu odpowiada największa liczba, a jeżeli ona równa - temu, którego kod ma mniejszy znacznik liczbowy.

Ust. 4. Jeżeli w związku z wyprzedzaniem nie więcej niż jednego pojazdu, zespołu pojazdów albo jednej kolumny rowerów, wózków rowerowych lub kolumny pieszych kierujący dopuścił się dwóch lub większej liczby naruszeń oznaczonych w załączniku nr. 1 do rozporządzenia kodami B02, C12 lub od F 01 do F 08, punkty przypisuje się wyłącznie naruszeniu, któremu odpowiada największa liczba punktów, a jeżeli jest ona równa - temu, którego kod ma mniejszy znacznik literowy i liczbowy.

Ust. 5. Jeżeli naruszenie zostało zakwalifikowane jako przestępstwo oznaczone z załączniku nr. 1 do rozporządzenia kodem A 01, kierującemu przypisuje się punkty wyłącznie w liczbie odpowiadającej temu przestępstwu. Naruszenia, które przyczyniło się do popełnienia przestępstwa oznaczonego kodem A01, nie wpisuje się do ewidencji.

Ust. 6. Jeżeli kierujący spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, do ewidencji wpisuje się naruszenie oznaczone w załączniku nr. 1 do rozporządzenia kodem A02 albo A06 oraz zawarte w załączniku nr. 1 do do Rozporządzenia naruszenie będące przyczyną spowodowania zagrożenia. Punkty przypisuje się wyłącznie za naruszenie, któremu odpowiada większa ich liczba, a jeżeli jest ona równa - za naruszenie oznaczone kodem A 02 albo A 06.

Mit III
Nie przyjęcie mandatu i skierowanie sprawy do sądu powoduje uniknięcie naliczenia punktów i ewentualnego przekroczenia dopuszczalnego limitu.

Nie!

Punkty przypisywane są do wykroczenia. Jeżeli sprawa kierowana jest do sądu w ewidencji dokonuje się wpisu tymczasowego, który staje się wpisem ostatecznym po zarejestrowaniu prawomocnego rozstrzygnięcia sądu. Zatem nie przyjęcie mandatu karnego tylko z powodu chęci uniknięcia naliczenia punktów nie jest ucieczką przed naliczeniem punktów i ewentualnego przekroczenia dopuszczalnego limitu.

Mit IV
Liczba punktów zależy od dobrej woli policjanta.

NIie!!

Do ewidencji wpisuje się naruszenia, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr. 1 do Rozporządzenia („Naruszenia przepisów ruchu drogowego wpisywane do ewidencji oraz liczba punktów odpowiadających naruszeniu popełnionemu przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem”). W związku z tym policjant nie może naliczyć innej liczby punktów niż przypisana w tymże załączniku konkretnemu naruszeniu.

Mit V
Straż Miejska nie może przyznać punktów.

Nie prawda!

Funkcjonariusz każdego organu uprawnionego do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia drogowe obligatoryjnie przyznaje odpowiednią liczbę punktów zgodnie z ogólnymi zasadami. Dotyczy to także straży miejskiej.


Pozostałe informacje

Dopuszczalna liczba punktów przyznanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wynosi:
• 24 dla kierowców posiadających prawo jazdy dłużej niż rok
• 20 dla „młodych” kierowców, w ciągu 12 miesięcy od uzyskania prawa jazdy

W przypadku przekroczenia przez kierowcę dopuszczalnego limitu punktów właściwy Komendant Wojewódzki Policji obligatoryjnie występuje do organu wydającego prawo jazdy z wnioskiem o:
- kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy w zakresie wszystkich posiadanych kategorii prawa jazdy

–w przypadku przekroczenia limitu 24 punktów (§ 18 ust. 1 Ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - PoRD oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2328)). Dodatkowo wobec takiej osoby sporządzany jest wniosek o poinformowanie o badaniu psychologicznym.
- cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami – w przypadku przekroczenia limitu 20 punktów (§ 18 ust. 2 lit. a Ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - PoRD oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2328)).

Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne. W praktyce największe możliwości techniczne występują w komendach miejskich / powiatowych Policji. W związku z tym z takimi sprawami zaleca się zwracanie do tych jednostek.

Uwaga! Informacji takich nie udziela się telefonicznie.

Wydanie zaświadczenia o wpisach w „ewidencji kierowców” następuje po wniesieniu opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych, na konto Starostwa Powiatowego/Urzędu Miasta, na którego terenie znajduje się jednostka Policji. Potwierdzenie wpłaty należy przedstawić przy odbiorze zaświadczenia.

W przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia w siedzibie organu prowadzącego ewidencję tj. Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, adres Sosnowiec 25a, 95-010 Stryków wskazaną wyżej kwotę należy wpłacić na konto:

Wydział Finansowy UMŁ, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź – Bank PKO S.A.

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:

IBAN: PL50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Kod BIC (Swift): PKOPPLPW

Załącznik znajduje się w zakładce "do pobrania" Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. (rozporządzenie.pdf)


  

Powrót na górę strony