Regulamin konkursu dla uczniów placówek oświatowych na noszenie odblasków przez uczniów i opiekunów, którzy idą do lub ze szkoły "ODBLASK- -Świeć przykładem”.

Regulamin konkursu dla uczniów placówek oświatowych na noszenie odblasków przez uczniów i opiekunów, którzy idą do lub ze szkoły "ODBLASK- -Świeć przykładem”.

 

 

 

 1. Konkurs skierowany do placówek oświatowych szkół podstawowych i gimnazjów na propagowanie noszenia odblasków przez uczniów i opiekunów, którzy idą do lub wracają ze szkoły, zwany dalej „konkursem”, jest organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach oraz Kuratorium Oświaty
  w Łodzi.

 

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy osoby związane ze zgłoszoną do konkursu szkołą podstawową lub gimnazjum, tj:

- uczniowie

- rodzice i opiekunowie uczniów danej placówki

-grono pedagogiczne i dyrekcja

- personel administracyjny

 

 1. Zadaniem uczestników konkursu i opiekunów jest noszenie elementów odblaskowych bez względu na porę dnia i warunki atmosferyczne w sposób łatwo dostrzegalny dla innych uczestników ruchu, a przez to inspirowanie innych
  do noszenia elementów poprawiających ich widoczność.

 

 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie ich wizerunku za pośrednictwem środków masowego przekazu w tym na okazywanie
  za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.

 

 1. Utrwalane za pomocą cyfrowych środków obrazu wizerunki uczestników konkursu zostaną umieszczone na specjalnej stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi: www.lodzka.policja.gov.pl/konkurs .

 

 1. Konkurs trwa od 1.10.2016 do 30.11.2016r.

 

 1. Nagrody rzeczowe zostały przewidziane dla najlepszych placówek szkolnych biorących udział w konkursie za zajęcie I, II, i III miejsca. Łączna kwota przeznaczona na nagrody to około 3500 zł. Nagrody ufundowane są przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego województwa łódzkiego.

 

 1. Jury konkursu będzie oceniało jaki procent osób przybywających do placówki zgłoszonej do konkursu nosi w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego elementy odblaskowe. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez więcej niż jedną szkołę do ustalenia ostatecznej klasyfikacji bierze się pod uwagę liczbę uczniów noszących odblaski w widocznym miejscu. Jeśli nadal nie uda się wyłonić zwycięzcy, decyduje losowanie wśród szkół, które uzyskały jednakowy najwyższy wynik.

 

 1. Każda zgłoszona placówka będzie oceniana tylko raz. Czas w jakim liczona będzie ilość osób noszących odblaski wynosi 30 minut. Zgłoszona szkoła nie będzie powiadamiana przez organizatorów o planowanym terminie oceny, ani o wynikach przed rozstrzygnięciem konkursu.

 

 1. Wręczenie nagród przedstawicielom zwycięskich placówek odbędzie się podczas Wojewódzkiego Finału Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w kwietniu lub maju 2017r. (dokładny termin i miejsce wręczenia nagród zostaną przedstawione zwycięzcom konkursu przez przedstawiciela organizatorów z minimum tygodniowym wyprzedzeniem). Obowiązek przekazania nagród spoczywa na organizatorach konkursu.

 

 1. Udział placówki oświatowej w konkursie należy zgłosić za pośrednictwem arkusza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.lodzka.policja.gov.pl/konkurs w zakładce KONKURS i przesłanie go na adres poczty elektronicznej Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi (wrd@ld.policja.gov.pl) w terminie nie późniejszym niż 30.09.2016 r.

 

 

a) temat wiadomości winien składać się z: „tytułu konkursu/ nazwa placówki oświatowej/ adres z kodem pocztowym/powiat” (przykład: „ODBLASK-Świeć przykładem/ Szkoła Podstawowa nr 1 w Czystej ulica Leśna 1,
01-001 Pabianice
),

b) do dnia 30 września 2016r. zgłoszona szkoła nadeśle załącznik do zgłoszenia - aktualny plan lekcji danej szkoły wraz z godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć poszczególnych klas na rok szkolny 2016/2017 na adres wrd@ld.policja.gov.pl w tytule wiadomości proszę wpisać "odblask- świeć przykładem / nazwa placówki oświatowej".

 

 1. Nienadesłanie załącznika o którym mowa w pkt 11 lit b) w oznaczonym terminie oznacza skreślenie z listy zgłoszeń.

 

 1. Zestawienie nagrodzonych placówek zostanie zamieszczone na stronach internetowych organizatorów konkursu i na stronie Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. pod adresem: www.lodzka.policja.gov.pl/konkurs

 

 1. Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie internetowej Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi pod hasłem KONKURS

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy:

 

 1. Kuratorium Oświaty w Łodzi,

 2. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,

 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi,

 4. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

 5. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu,

 6. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach.

Powrót na górę strony