Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości

 

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2021 roku Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi bierze udział w projekcie nr NMF/PA20/031 pn.: „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości”, który korzysta z dofinansowania otrzymanego od Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 z Programu „Sprawy wewnętrzne” – obszar tematyczny: Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”.

Całkowita wartość projektu to 782 107 EUR. Dofinansowanie otrzymane od Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 wynosi 85% wartości projektu, tj. 664 791 EUR. Pozostałe koszty w wysokości 117 316 EUR finansowane są z budżetu państwa.  Wartość projektu po stronie  partnera - Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wynosi  155 259,00 EUR, w tym dofinansowanie 131 970,15 EUR.

Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, która realizuje projekt w partnerstwie z: Komendą Wojewódzką Policji Łodzi, Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Komendą Wojewódzką Policji w Opolu oraz Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji organów ścigania w zakresie poszukiwań i zatrzymań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, w tym członków zorganizowanych grup przestępczych.

Działania nakierowane są na współpracę między polskimi organami z tzw.: „łańcucha sprawiedliwości” (Policja, Prokuratura, Sądy), a także zwiększenie współpracy międzynarodowej w tym zakresie. W ramach projektu planowane jest zakupienie innowacyjnego i specjalistycznego sprzętu dla Policji.  Główne działania w projekcie obejmują:

Zadanie 1: Rozwój kompetencji funkcjonariuszy Policji oraz przedstawicieli innych organów ścigania w zakresie procedur związanych z poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. W ramach zadania odbędą się m.in. seminaria oraz szkolenia eksperckie, wizyta studyjna w jednostce Policji niemieckiej, a także szkolenia kaskadowe dla Sekcji Kryminalnych i Dochodzeniowo-Śledczych Komend Miejskich i Powiatowych Policji poszczególnych jednostek wojewódzkich biorących udział w projekcie.

Zadanie 2: Podniesienie kwalifikacji policjantów w zakresie używania nowoczesnych środków techniki operacyjnej. Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez szkolenie z zakresu obserwacji i używania środków techniki operacyjnej do prowadzenia działań operacyjnych, związanych z zatrzymaniem osób poszukiwanych.

Zadanie 3: Rozwój kompetencji funkcjonariuszy Policji w zakresie zatrzymywania osób poszukiwanych. Działania zaplanowane w związku z tym zadaniem to szkolenie dla jednostek specjalnych zajmujących się zatrzymywaniem osób poszukiwanych, szkolenie z zakresu zabezpieczenia funkcjonariuszy kryminalnych dokonujących zatrzymań oraz ćwiczenia zgrywające z zakresu obserwacji transgranicznej i zatrzymywania osób poszukiwanych.

Zadanie 4: Podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy Policji w zakresie odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw. Elementem tego zadania będzie wizyta studyjna w jednostce Policji saksońskiej, dotycząca odzyskiwania mienia oraz seminarium z zakresu odzyskiwania mienia osób poszukiwanych, pochodzącego z działań przestępczych.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 31 grudnia 2023 r.

                                                                            

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.norwaygrants.pl

 

 

SEMINARIUM EKSPERCKIE W RAMACH PROJEKTU "POSZUKIWANIA OSÓB UKRYWAJĄCYCH SIĘ PRZED WYMIAREM SPRAWIDELIWOŚCI"

W dniach 7 – 9 września 2022 r. w Spale, w hotelu „Mościcki”, odbyło się seminarium eksperckie z zakresu czynności przygotowawczych przed wystawieniem ena/międzynarodowego listu gończego oraz procedur związanych z prowadzeniem poszukiwań międzynarodowych.

Seminarium zostało zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi w ramach projektu „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 z Programu „Sprawy wewnętrzne” – obszar tematyczny: Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości.

Spotkanie otworzył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. Tomasz Olczyk, który powitał zaproszonych gości i uczestników seminarium, w tym Zastępców Komendantów Wojewódzkich Policji we Wrocławiu, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Opolu, sędziów i prokuratorów, gości z Komendy Głównej Policji, Interpolu, oficera łącznikowego polskiej Policji w RFN, funkcjonariuszy Urzędu Policji Kryminalnej w Saksonii (Niemcy) oraz funkcjonariuszy polskiej Policji zajmujących się prowadzeniem poszukiwań.  
W trakcie trzydniowego spotkania omówionych zostało szereg kwestii związanych z prowadzeniem poszukiwań międzynarodowych zarówno z perspektywy organów ścigania, jak i wymiaru sprawiedliwości. Wśród wielu omawianych tematów znalazły się m.in. operacyjne ustalenia międzynarodowe przed wszczęciem poszukiwań, ENA w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym oraz współpraca w tym zakresie z Prokuraturą i Policją czy też zadania Fugitive Investigative Support Sub-Directorate w zakresie poszukiwania osób.
Projekt „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” jest realizowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu jako beneficjenta, w partnerstwie z Komendantami Wojewódzkimi Policji w Łodzi, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Opolu. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji organów ścigania w zakresie prowadzenia poszukiwań i zatrzymań osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, w tym członków zorganizowanych grup przestępczych. Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Wartość projektu to 3 364 000 zł z czego dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 wynosi 2 859 400 zł.

Projekt nr NMF/PA20/031 pn. „Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości” jest finansowany z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021.

Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Link:

https://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/76582,Seminarium-eksperckie-w-ramach-projektu-Poszukiwania-osob-ukrywajacych-sie-przez.html

Powrót na górę strony