Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania "Smog"

27 lipca 2017 roku na terenie województwa łódzkiego odbyły się policyjne działania pod kryptonimem "Smog". Celem działań były kontrole pojazdów pod kątem emisji spalin. W trakcie akcji policjanci kontrolowali stan techniczny pojazdów. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na prawidłowe działanie silnika oraz układu wydechowego, co ma wpływ na zwiększoną emisję spalin np. poprzez zadymienie.

Podczas działań w województwie łódzkim policjanci skontrolowali 855 pojazdów. W 17 przypadkach stwierdzili nieprawidłowości w składzie spalin. W związku ze złym stanem technicznym pojazdów policjanci zatrzymali 63 dowody rejestracyjne.

Na terenie miasta Łodzi policjanci skontrolowali 17 kierujących, ujawnili łącznie 6 przypadków przekroczenia dozwolonej liczby jednostek substancji szkodliwych, za które zostały nałożone mandaty karne. W 6 przypadkach funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu.

Przykładem zaniedbania układu wydechowego może być 35-letni mieszkaniec powiatu łódzkiego wschodniego kierujący ciężarową scanią, który został zatrzymany do kontroli na ul. Strykowskiej. Podczas badania analizatorem spalin okazało się, że blisko trzykrotnie przekroczona została liczba szkodliwych jednostek. Kierowcy oprócz 200 zł mandatu zatrzymano dowód rejestracyjny oraz poinformowano go o zakazie dalszej jazdy.

Przypominamy obowiązujące przepisy:

Art. 66. ust. 1, pkt 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 951).

§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:

2) w spalinach pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym zawartość tlenku węgla (CO), węglowodorów (CH) i współczynnik nadmiaru powietrza λ (lambda) nie przekraczały wartości podanych w tabeli „Poziomy emisji zanieczyszczeń gazowych i współczynnika nadmiaru powietrza λ”, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, z tym że:

a) dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 1996 r., wyposażonego w silnik o pojemności skokowej poniżej 700 cm3, dopuszcza się wartości określone w kolumnie 5 tabeli załącznika nr 2 do rozporządzenia;

b) dla pojazdu, dla którego w świadectwie homologacji potwierdzono wartości wyższe, stanowiące dla tego pojazdu kryterium oceny, wartości podanych w kolumnach 6, 7, 8, 9, 10 i 11 tabeli załącznika nr 2 do rozporządzenia nie stosuje się;

c) wymagania dotyczące współczynnika nadmiaru powietrza λ (lambda) stosuje się do pojazdu wyposażonego w odpowiednią sondę.

3) zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej, wyrażone w postaci współczynnika pochłaniania światła, nie przekraczało: 2,5 m-1, a w odniesieniu do silnika z turbodoładowaniem 3,0 m-1, a w przypadku pojazdów wyprodukowanych po dniu 30 czerwca 2008 r. nie przekraczało 1,5 m-1.

Art. 132. ust. 1. pkt 1) c) Ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku, policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierującego.

Powrót na górę strony