Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pozostań w domu – nie naruszaj kwarantanny!

W województwie łódzkim w ciągu ostatniego tygodnia doszło do kilkunastu przypadków wskazujących na naruszenia obowiązku poddania się kwarantannie. W każdym przypadku zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, ale które miały potwierdzony kontakt z osobą, która mogła być chora, zakażona, która mogła mieć objawy, a te objawy mogą się pojawić w ciągu najbliższych 14 dni. Nie polega tylko na tym, że dana osoba nie chodzi do pracy czy do szkoły. Ona polega na odosobnieniu osoby, która decyzją powiatowego inspektora sanitarnego została skierowana na kwarantannę domową. Taka osoba nie może kontaktować się z żadną inną osobą !

Jak wskazują przypadki z ostatnich dni, część spośród osób objętych obowiązkiem kwarantanny, a jest ich w woj. łódzkim już ponad 4 tysiące, pomimo nieustannych apeli ze strony służb , nie stosuje się do jej warunków. Naruszenia dotyczą m.in. przypadków wyjścia z psem, mycia okien, bądź udania się do pracy przez osoby poddane szczególnym środkom ostrożności. Warto przypomnieć, że naruszenie ww. obowiązku pozostania w domu może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi łącznie z karą pozbawienia wolności.

W przypadku osób objętych decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie zastosowanie się do obowiązku poddania się  kwarantannie skutkuje konsekwencjami z art. 116 kw. Przepis stanowi:

Nieprzestrzeganie nakazów i zakazów przez chorego lub nosiciela choroby zakaźnej lub osoby sprawującej nad nimi pieczę

 • § 1. Kto, wiedząc o tym, że:
 1. jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,
 2. styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,
 3. jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym o nosicielstwo,
 4. nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia, podlega karze grzywny albo karze nagany.
 • § 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, nie dopełnia obowiązku spowodowania, aby osoba ta zastosowała się do określonych w § 1 nakazów, zakazów, wskazań lub zarządzeń leczniczych.

Grzywna jaką może nałożyć organ prowadzący czynności wyjaśniające za naruszenie powyższego obowiązku maksymalnie wynosić może 5000 złotych. Ponadto osoby, które nie stosują się do zaleceń pozostawania w domu i wykonują inne czynności, które wiązać się mogą z narażeniem innych osób na niebezpieczeństwo zakażenia odpowiadać mogą karnie z art. 160 KK lub art. 165 KK. (Dz.U.2019.0.1950 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny).

Art. 160 KK. Narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

 • § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 • § 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.
 • § 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 165. KK. Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego.

 • §1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:
 1. powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej,
 2. wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości,
 3. powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzenia użyteczności publicznej, w szczególności urządzenia dostarczającego wodę, światło, ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpieczającego przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia,
 4. zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych,
 5. działając w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych,
 6. podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
 • § 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Obowiązek przestrzegania ścisłej kwarantanny i konieczność jej przestrzegania wynika również z art. 52 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczeniu chorób zakaźnych  u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234, poz. 1570- t.j. z 2019).

Art. 52. Kto:

 1. wbrew obowiązkowi nie poucza pacjenta, osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o środkach ostrożności zapobiegających przeniesieniu zakażenia na inne osoby lub o ewentualnym obowiązku wynikającym z art. 6,
 2. wbrew obowiązkowi nie informuje zakażonego o konieczności zgłoszenia się do lekarza jego partnera lub partnerów seksualnych,
 3.  wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 21 ust. 1, nie zgłasza niepożądanego odczynu poszczepiennego,
 4. wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 27 ust. 1 lub 2, nie zgłasza zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej albo ich podejrzenia,
 5. wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 29 ust. 1, nie zgłasza dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, które wywołują zakażenie lub chorobę zakaźną
 6. podlega karze grzywny.

Policjanci apelują!!!
Bądźmy szczególnie rozważni w czasie pandemii Coronowirusa - CONVID-19. Jeżeli obserwujemy u siebie symptomy choroby, bądź mieliśmy kontakt z osobami zarażonymi powiadamiajmy o tym właściwe służby. Tylko rygorystyczne przestrzeganie obowiązku nałożonego na nas kwarantanną zapobiegnie rozprzestrzenianiu się choroby i dalszym zakażeniom.

Pamiętajmy!!!
Wychodząc bez potrzeby z domu w czasie rozprzestrzeniania się wirusa ryzykujemy zakażenie siebie i naszych najbliższych - zwłaszcza seniorów. Jeżeli zostaliśmy objęci obowiązkiem kwarantanny nie wychodźmy pod żadnym pozorem z domu. Jeżeli mamy trudności w zaopatrzeniu zgłośmy to odwiedzającym nas codziennie funkcjonariuszom.

mł. insp. Joanna Kącka

Powrót na górę strony