Statut i KRS

Statut Stowarzyszenia i KRS

S T A T U T
STOWARZYSZENIA "RODZINA POLICYJNA 1939 r." w Łodzi

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych o celach niezarobkowych.
§ 2
1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieograniczony.
§3
Stowarzyszenie może być organizacja pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź , a terenem działalności obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz ośrodki polonijne poza obszarem RP.
§ 5
Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: Stowarzyszenie” Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi.

ROZDZIAŁ II
Zadania Stowarzyszenia
§ 6
Do zadań Stowarzyszenia należy rozwój świadomości narodowej w szczególności poprzez:
a) ujawnienie prawdy i propagowanie wiedzy na rzecz ogółu społeczności o Policji Państwowej działającej  do  1939 r.,
b) eksponowanie patriotycznego udziału Policjantów w okresie II Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem walki z okupantem sowieckim i hitlerowskim,
c) ujawnienie prawdy o martyrologii Policjantów w sowieckich obozach zagłady w latach 1939 – 1945,
d) ujawnienie prawdy o represjach sowieckich w stosunku do rodzin Policjantów II RP na terenie Polski i ZSRR,
e) ujawnienie prawdy o represjach hitlerowskich wobec Policjantów II RP oraz ich rodzin działających w ruchu oporu,
f) ujawnienie prawdy o represjach władz PRL w stosunku do Policjantów II RP oraz ich rodzin po roku 1945,
g) integracja środowiska policyjnego (policjantów, rodzin policyjnych oraz młodzieży klas mundurowych) we wspólnych działaniach, zmierzających do upowszechniania i popularyzowania historii Policji Państwowej.

2. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami o pokrewnych celach i zadaniach,
3. Pielęgnowanie tradycji Policji Państwowej,
4. Prowadzenie działalności klubowej i spotkań, wystaw, prelekcji dla członków Stowarzyszenia,
5. Tworzenie wydawnictw oraz  produkcja filmowa,
6. Inspirowanie instytucji, mediów oraz kierownictwa Policji i Związków Zawodowych Policji do rozwoju różnych form kultywowania tradycji, a także upamiętniania Policji Państwowej.
§ 7
1. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie w szczególności:
a) zbiera dokumentację historyczną,
b) prowadzi dokumentację dotyczącą Policji Państwowej II RP,
c) inspiruje i inicjuje badania nad historią Policji Państwowej II RP,
d) organizuje prelekcje, spotkania, wydawnictwa, produkcje filmów, wystawy i seminaria poświęcone działalności Policji Państwowej II RP,
e) gromadzi środki finansowe i rzeczowe.
f) współdziała z kierownictwem Komendy Głównej Policji, Komend Wojewódzkich Policji i podległych im jednostek organizacyjnych,
g) współdziała z „Muzeum Policji” i innymi muzeami oraz bierze udział w wystawach organizowanych przez inne podmioty,
h) otacza opieką członków rodzin Policjantów II RP i członków, na miarę możliwości Stowarzyszenia,
i) organizuje zbiorowe wyjazdy i udziela pomocy w indywidualnych wyjazdach członków Stowarzyszenia do miejsc, w których spoczywają szczątki Policjantów II Rzeczypospolitej, zamordowanych na terenie ZSRR,
j) gromadzi dokumenty, zdjęcia, wspomnienia i wszelkie publikacje, w tym wydawnictwa policyjne, z okresu II Rzeczypospolitej i lat 1939 – 1945,
k) opracowuje i udostępniana materiały o działalności Policji II RP w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz tragicznych losach tych formacji podczas II Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem martyrologii na Wschodzie, m.in. w Ostaszkowie, Twerze, Miednoje, Katyniu, Kuropatach, Bykowni i innych dotąd nieznanych miejscach, jak również o tworzeniu i zadaniach polskich oddziałów o charakterze policyjnym w czasie I Wojny Światowej,
l) opracowuje i udostępnia materiały o przedwojennym Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna,

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 8
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia warunki określone w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku: Prawo o stowarzyszeniach oraz wymogi określone w § 9, 10, 11 niniejszego statutu.
§ 9
W Stowarzyszeniu wyróżnia się członków:
1)    Zwyczajnych,
2)    Wspierających,
3)     Honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym może zostać:
1. Członek rodziny policjanta Policji Państwowej II RP sprzed dnia 01.09.1939 r.
2. Były funkcjonariusz Policji Państwowej II RP przed dniem 01.09.1939r.
§ 11
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom fizycznym, których działalność w sposób szczególny prowadzi do ujawnienia prawdy o Policji Państwowej II RP działających do 01.09.1939r.
§ 12
1.Członkiem wspierającym może być:
a) osoba fizyczna, która w sposób szczególny realizuje cele stowarzyszenia poprzez pracę na rzecz Stowarzyszenia, a nie jest członkiem  rodziny policjanta Policji Państwowej II RP sprzed dnia 01.09.1939 r, oraz deklaruje dobrowolne  świadczenia pieniężne w wysokości nie niższej niż wysokość składki członkowskiej ustalonej dla członków zwyczajnych.
b) osoba prawna, która w jakikolwiek sposób wspiera działalność stowarzyszenia. Osoba prawna działająca przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wspierający Stowarzyszenia będący osobą fizyczną może ubiegać się o zmianę statusu na członka zwyczajnego, po spełnieniu następujących warunków:
a) członkiem wspierającym jest nie krócej niż trzy lata i w tym okresie wykazał się zaangażowaniem oraz znacznym wkładem pracy w działalność Stowarzyszenia,
b) uzyska poparcie co najmniej dwóch członków zwyczajnych, w tym Prezesa Zarządu lub członka zarządu,
3. Decyzję o zmianie statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd na wniosek Prezesa.
4. Członek wspierający ubiegający się o zmianę statusu na członka zwyczajnego, powinien złożyć deklarację o zmianie statusu członka.
§ 13
1. O przyjęciu w poczet członków ( zwyczajnego, wspierającego) Stowarzyszenia decyduje Zarząd na podstawie deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia
2. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Walnego Zebrania, które podejmuje w tej sprawie Uchwałę w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3.Termin do wniesienia odwołania wynosi 30 dni kalendarzowych.
§ 14
1. Członek zwyczajny, wspierający i honorowy Stowarzyszenia jest obowiązany:
a) Przyczyniać się do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
b) Dbać o jego dobre imię,
c) Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał, zarządzeń i decyzji władz lub organów Stowarzyszenia,
d) Ochraniać mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro wszystkich jego członków,
e) Regularnie uiszczać składki członkowskie oraz inne opłaty uchwalone przez Stowarzyszenie.
2. Członek honorowy podejmuje dobrowolną decyzję dotyczącą uiszczania składek członkowskich oraz innych opłat uchwalonych przez Zarząd.
§ 15
1. Członek zwyczajny, wspierający oraz honorowy Stowarzyszenia ma prawo:
a) Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
b) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie określonym jego Statutem oraz uchwałami władz i organów Stowarzyszenia,
c) Posiadać legitymację Stowarzyszenia i używać jego odznak,
d) Uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
e) Odwoływać się od decyzji i uchwał Zarządu, które go dotyczą do Walnego Zgromadzenia w terminie do 30 dni od daty doręczenia, chyba że okoliczności wymuszają i usprawiedliwiają przedłużenie terminu odwołania.

2.Członek zwyczajny ma dodatkowo prawo wybierać i być wybieranym do władz i organów Stowarzyszenia oraz ma głos stanowiący na Walnym Zebraniu Członków.
§ 16
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w następstwie skreślenia z listy jego członków.
§ 17
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w razie:
a) złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
b) śmierci członka Stowarzyszenia,
c) uchyla się od płacenia składek lub innych opłat na rzecz Stowarzyszenia przez czas dłuższy niż 12 miesięcy,                                                                                                                          d) utraty zdolności do czynności prawnych i utraty praw publicznych przez osobę fizyczną oraz w razie likwidacji osoby prawnej w przypadku członka wspierającego, będącego osobą prawną.
2. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie poprzedzającym stwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
3. Zarząd uchwałą może zwolnić członka stowarzyszenia z płacenia składek na indywidualną prośbę, po rozpatrzeniu wszystkich merytorycznych argumentów.
§ 18
1. Wykluczenie członka Stowarzyszenia może nastąpić w razie:
a) rażącego naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia,
b) niepodporządkowania się uchwałom władz lub organów Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o wykluczeniu członka Stowarzyszenia z przyczyn określonych w ustępie poprzedzającym podejmuje Zarząd w głosowaniu tajnym. Dla ważności uchwały w tym przedmiocie wymagana jest bezwzględna większość oddanych głosów. Od decyzji Zarządu przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Walnego Zebrania, które podejmuje w tej sprawie Uchwałę w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin do wniesienia odwołania wynosi 30 dni kalendarzowych.

ROZDZIAŁ IV
Władze i organy Stowarzyszenia
§ 19
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (lub Delegatów). Zasady wyboru delegatów oraz ich liczbę określa regulamin opracowany przez Zarząd.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie i zmiana Statutu,
b) wybór Prezesa Zarządu, Zarządu, a także Komisji Rewizyjnej,
c) wybór Kapituły Krzyża Miednoje 1940,
d) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu i udzielenia mu na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium,
e) odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie ich składu,
f) uchwalenie regulaminu Walnego Zebranie, regulaminu pracy Zarządu oraz regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,
g) określenie wysokości składki członkowskiej oraz wysokości i przeznaczenia innych opłat, które obciążają członków Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,
i) nadawanie godności Honorowego Prezesa i godności członków Honorowych na wniosek Prezesa Zarządu.
§ 20
1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
2. Raz na dwa lata Zarząd zwołuje Walne Zebranie sprawozdawcze, a raz na cztery lata zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie co najmniej 30 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przy czym obraduje ono wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
4. Informacja o terminie, miejscu i propozycji porządku obrad Walnego Zebranie (zwyczajnego, sprawozdawczego lub nadzwyczajnego) Zarząd Stowarzyszenia przekaże drogą pocztową względnie elektroniczną członkom stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem obrad.
5. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebranie (zwyczajnego, sprawozdawczego lub nadzwyczajnego) członków Zarząd może wyznaczyć drugi termin Walnego Zebranie członków, nie wcześniejszy niż pół godziny po pierwszym terminie.
6. Walne Zebranie (zwyczajne, sprawozdawcze lub nadzwyczajne) zwołane w pierwszym terminie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 40 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Walne Zebranie (zwyczajne, sprawozdawcze lub nadzwyczajne) może odbyć się w drugim terminie bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Stowarzyszenia.
§ 21
1. W sprawach wymienionych w § 19 ust. 2 pkt. a, b, d, i g oraz innych sprawach określonych w Statucie, Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Do ważności innych uchwał wystarczy zwykła większość głosów.
§ 22
Organy Stowarzyszenia
1.Organami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków (lub Delegatów), Zarząd i Komisja Rewizyjna.
2.Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
3.Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
4.Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.
5.Organy Stowarzyszenia działają w składzie: 5 osobowym (Zarząd) oraz trzyosobowym (Komisja Rewizyjna).
6.Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika Stowarzyszenia.
7.Wszelkie głosowania w Stowarzyszeniu są jawne. Na wniosek członka zwyczajnego, uprawnionego do uczestniczenia w zebraniu, zebranie może podjąć uchwałę o utajnieniu wybranych głosowań. Uchwałę w tej sprawie podejmuje się zwyczajną większością głosów.
8.Uzupełnienie, względnie dokooptowanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej następuje w drodze Uchwały Walnego Zebrania.
§ 23
1.    Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2.    Pracą Zarządu kieruje Prezes, względnie jeden z Wiceprezesów wyznaczony przez Prezesa, który określa równocześnie podział zadań i kompetencje pomiędzy pozostałych członków Zarządu, zgodnie z regulaminem pracy Zarządu.
3.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
4.    Raz w roku Zarząd przygotowuje sprawozdanie z pracy Zarządu i po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną przedstawia członkom Stowarzyszenia.
5.    Prezesowi Stowarzyszenia po zakończeniu kadencji może zostać nadana godność Honorowego Prezesa.
6.    Prezes Honorowy może uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
7.    Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.
8.    Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
a)    kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie  na zewnątrz,
b)    organizowanie i prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia,
c)     prowadzenie innych spraw określonych w Statucie,
d)    tworzenie i rozwiązywanie oddziałów terenowych,
e)     nadzorowanie działalności przewodniczących oddziałów,
f)    zatwierdzenie przewodniczącego oddziału terenowego w oparciu o wynik przeprowadzonych w oddziale wyborów, zatwierdza plany pracy oddziałów, przyjęcie nowych członków, na podstawie deklaracji członkowskiej zaopiniowanej przez przewodniczącego oddziału.

§ 25
1.    Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, w tym do zawierania wszelkich umów oraz do udzielania pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
2.    We wszelkich innych sprawach do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.
§ 26
Komisje Stowarzyszenia
1. Zarząd może powołać komisję do wykonania ściśle określonych zadań, z grona członków stowarzyszenia do których może zaprosić ekspertów (doradców).
2. Po wykonaniu określonego zadania komisje ulegają rozwiązaniu przez organ powołujący.
§ 27
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest kontrolnym organem wewnętrznym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna kontroluje legalność i celowość działalności Zarządu oraz czuwa nad gospodarką oraz majątkiem Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działalności programowej, organizacyjnej i finansowej oddziałów  terenowych.
4. Komisja Rewizyjna może wnieść o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Komisja Rewizyjna zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
6. Komisja składa się z 3 członków.
7. Komisja, na pierwszym posiedzeniu po wyborach, wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.
8. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby wchodzące do innych władz Stowarzyszenia.
9. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.
§ 28
Kapituła Krzyż Miednoje 1940
1.Stowarzyszenie może nadawać odznaczenie w formie Krzyża Miednoje 1940, w uznaniu zasług oraz jako nagrodę za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
2. Krzyżem mogą być odznaczeni członkowie Stowarzyszenia oraz osoby niebędące członkami.
3. Krzyż przyznaje Kapituła  na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
4. Kapituła Krzyża Miednoje 1940 składa się z 3 członków.
5. Zarząd w regulaminie określa wzór, tryb przyznawania, sposób wręczania i pozbawiania oraz używania odznaczenia.
6. Kapituła Krzyża Miednoje 1940 zajmuje się wszelkimi pracami merytorycznymi związanymi z przyznawaniem odznaczenia.
§ 29
Za zasługi dla Stowarzyszenia
Za zasługi dla Stowarzyszenia, mogą być przyznawane wyróżnienia w formie dyplomów uznania lub listów gratulacyjnych. Wyróżnienia te przyznaje
Prezes Zarządu z inicjatywy własnej lub na wniosek członków Zarządu.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia
§ 30
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności, dochodu z majątku Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych).
2. O przyjęciu darowizny, spadku lub zapisu, a także skorzystanie z ofiarności publicznej decyduje Zarząd Stowarzyszenia po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą a cały dochód z tej działalności będzie przekazany na działalność statutową Stowarzyszenia i nie będzie służyć do podziału między jego członków. Dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ VI
Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia
§ 32
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 do rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.
2.Stowarzyszenie zostaje rozwiązane mocą uchwały Walnego Zebrania, które równocześnie wyznacza likwidatora.
3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia, po pokryciu kosztów likwidacji przeznacza się na cel społeczny określony przez Walne Zebranie.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony