Wydział Wywiadu Kryminalnego - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział Wywiadu Kryminalnego

Wydział Wywiadu Kryminalnego

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112

tel. 47 841-30-08
fax.47 841-17-06

e-mail: wwk@ld.policja.gov.pl

 

 Naczelnik

nadkom. Adam Jurek

Zastępca Naczelnika

podinsp. Sebastian Augustyniak

sekretariat

 

e-mail: wwk@ld.policja.gov.pl

Sekcja Obsługi Informacyjnej

Kierownik  tel. 47 841-29-15

 

Oficerowie Kontaktowi
do spraw międzynarodowej wymiany

informacji kryminalnych

tel. 47 841-30-19

 

Koordynator do spraw obsługi

Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

tel. 47 841-12-38

 

Sekcja Analizy Kryminalnej

Kierownik tel. 47 841-30-44

 

Administrator Lokalny

Systemu Informacji Operacyjnych

tel. 47841-40-26

 

Sekcja Rozpoznania i Werbunków

Kierownik tel. 47 841-30-41

Zadania Wydziału Wywiadu Kryminalnego:

1. sporządzanie analiz operacyjnych, wspomagających proces wykrywczy lub proces werbowania osobowych źródeł informacji przy zastosowaniu specjalistycznych metod i narzędzi analitycznych z wykorzystaniem sprzętu informatycznego;

2. wykonywanie analiz strategicznych, wspomagających procesy decyzyjne;

3. gromadzenie i analizowanie danych zgromadzonych w Systemie Informacji Operacyjnych, zwanego dalej ,,SIO”, pod kątem rozpoznawania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków;

4. inicjowanie spraw operacyjnych na podstawie analizy danych zgromadzonych w ,,SIO” oraz w innych bazach policyjnych i pozapolicyjnych;

5. współpraca z podmiotami wykonującymi działalność telekomunikacyjną w zakresie ustalania danych identyfikujących abonenta i pozyskiwania bilingów;

6. pozyskiwanie na zlecenie i obsługi osobowych źródeł informacji;

7. pozyskiwanie, gromadzenie i weryfikowanie informacji, zgodnie z kierunkami zainteresowania Policji;

8. udostępnianie własnych lub obsługiwanie powierzonych osobowych źródeł informacji na potrzeby prowadzonych spraw;

9. udzielanie pomocy i konsultacji policjantom z terenowych jednostek Policji w obszarze współpracy z osobowymi źródłami informacji;

10. prowadzenie zbiorów informacyjnych dotyczących możliwości operacyjnych i dotarcia osobowych źródeł informacji;

11. wprowadzanie informacji z zapytań i meldunków informacyjnych do ,,SIO”;

12. wyszukiwanie i analiza informacji z policyjnych i pozapolicyjnych baz danych oraz źródeł otwartych;

13. zapewnienie sprawnego i efektywnego gromadzenia i przetwarzania informacji;

14. udzielanie odpowiedzi na zapytania skierowane do ,,SIO”;

15. zapewnienie dostępu do rejestracji i sprawdzeń w zbiorach informacyjnych dla jednostek Policji województwa łódzkiego;

16. prowadzenie i zapewnienie dostępu do kartoteki miejsc będących w zainteresowaniu Policji;

17. prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, dla użytkowników systemów informacyjnych eksploatowanych w Policji, w zakresie obsługi udostępnianych aplikacji oraz przepisów regulujących tematykę gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych;

18. wykonywanie typowania osób, przestępstw, rzeczy, podmiotów i innych danych w dostępnych zbiorach informacyjnych na zlecenie jednostek organizacyjnych Policji garnizonu łódzkiego;

19. sprawowanie nadzoru nad terminowością, kompletnością i aktualnością rejestracji wykonywanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, przez jednostki organizacyjne Policji województwa łódzkiego;

20. wymiana informacji kanałem Interpolu i Europolu pomiędzy Policją polską i policjami innych państw w zakresie zadań wynikających z członkostwa Policji polskiej w Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol) oraz w Europejskim Urzędzie Policji (Europol);

21. koordynowanie działań i współpracy z oficerami łącznikowymi polskiej Policji i policji innych państw akredytowanych w RP w zakresie wymiany informacji kryminalnych.