Wydział Kontroli - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział Kontroli

Wydział Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi 

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. 47 841-22-11, fax 47 841-22-22
e-mail: kontrola@ld.policja.gov.pl 

skargi proszę kierować na adres: skargi@ld.policja.gov.pl

 

 Naczelnik
mł.insp. Łukasz Owczarczyk

Zastępca Naczelnika 

podinsp. Aleksandra Jędrzejczak


 

 

Zakres zadań Wydziału:

1) zadaniem Wydziału Kontroli jest dostarczanie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi informacji i danych dotyczących realizacji przez podległe mu komórki organizacyjne Komendy i jednostki Policji zadań wynikających z ustawy o Policji, poleceń Komendanta Głównego Policji oraz własnych,

2) planowanie i prowadzenie na podstawie ustawy i innych wewnętrznych przepisów kontroli w zakresie realizacji zadań Policji, w szczególności poprzez badanie i ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz efektywności organizacji służby i pracy,

3) badanie i kontrolowanie gospodarki finansowej przede wszystkim pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania środków publicznych, poprawności udokumentowania wydatków, przychodów, prawidłowości prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdawczości budżetowej, a także przestrzegania ustanowionych w jednostce procedur kontroli finansowej,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków dotyczących działania Policji, postępowania policjantów i pracowników Policji oraz nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie realizacji przez jednostki Policji zadań w tym zakresie i prowadzenie przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-szkoleniowym w tym obszarze,

5) koordynowanie i realizacja rozpatrywania petycji złozonych do Komendanta oraz nadzór w tym zakresie nad jednostkami Policji,

6) prowadzenie na polecenie Komendanta, wewnętrznych ustaleń, w szczególności, dotyczacych wydarzeń nadzwyczajnych lub przypadków naruszeń prawa przez policjantów i pracowników Policji,

7) monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych i zaleceń wydanych w następstwie przeprowadzonych kontroli oraz udzielanie informacji o wynikach kontroli w trybie i na podstawie obowiązujących przepisów,

8) szacowanie obszarów ryzyka oraz analizowanie materiałów własnych, uzyskanych danych oraz informacji zewnętrznych pod kątem ujawnionych nieprawidłowości i zagrożeń w funkcjonowaniu komórek organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji, opracowywanie na tej podstawie wytycznych i zaleceń mających na celu ich eliminowanie, a także zapobieganie ich powstawaniu,

9) wykorzystywanie ustaleń kontroli do eliminowania przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz usprawniania działalności (funkcjonowania) kontrolowanych podmiotów,

10) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także przeprowadzanie kontroli w tym zakresie w jednostkach Policji,

11) realizacja zadań kontrolnych przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji, współpraca z komórkami organizacyjnymi do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy jednostek Policji oraz Komendy,

12) gromadzenie i wprowadzanie do systemów elektronicznych danych statystycznych o wydarzeniach nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Komendy oraz nadzór nad realizacją zadań w tym obszarze dotyczących funkcjonariuszy i pracowników Policji jednostek Policji,

13) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości Wydziału.