Sztab Policji - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Sztab Policji

Sztab Policji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112  
tel. 47 841-22-60  fax 47 841-17-82

e-mail: sztab@ld.policja.gov.pl

Naczelnik
mł.insp. Grzegorz Sowa

 

Zastępca Naczelnika

nadkom. Marcin Poterała
 

 

Zakres zadań Sztabu Policji:

1. koordynowanie i nadzór nad zabezpieczeniami realizowanymi przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki Policji w formie akcji i operacji policyjnej, polegające na rozpoznawaniu zagrożeń, przekazywaniu informacji, koordynacji działań, dyslokowaniu sił policyjnych oraz analizie wydarzeń nadzwyczajnych, dotyczących uroczystości, imprez, zgromadzeń, przejazdu uczestników imprez oraz pobytu osób podlegających ochronie i izraelskich grup wycieczkowych;

2. gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, odbywających się na terenie województwa łódzkiego, w ramach Wojewódzkiego Punktu Kontaktowego;

3. doskonalenie zawodowe i utrzymywanie w stałej gotowości do działań Nieetatowego Oddziału prewencji Policji,

4. zapewnienie ciągłosci funkcjonowania stanowiska kierowania Komendy oraz realizacja czynności kontrolno-sprawdzających podległych służb dyżurnych,

5. koordynowanie i nadzór nad realizacją poscigów i zorganizowanych działań poscigowych przez jednostki Policji,

6. realizowanie lotów patrolowo-rozpoznawczych oraz ratowniczo-ewakuacyjnych w ramach poszukiwania sprawców przestępstw, osób zaginnionych, zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof oraz awarii technicznych, w tym współdziałaniez funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi,

7. organizowanie przygotowań do działania w sytuacjach kryzysowych,

8. wykonywanie czynności związanych z organizacją systemu osiągania wyższych stanów gotowości do działania w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji,

9. inicjowanie, planowanie i nadzorowanie w komórkach organizacyjnych Komendy  jednostkach Policji przygotowa,n obronnych na czas bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym wykonywanie zadań obronnych pozostających w zakresie właściwości wydziału,

10. koordynowanie w jednostkach Policji przygotowań nieetatowych grup do prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych i negocjacji policyjnych.