Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112   

tel. 47 841-22-06,  fax 47 841-17-97

e-mail: oin@ld.policja.gov.pl

 

Naczelnik

mł.insp.  Janusz Mikołajczyk

Zastępca Naczelnika

podinsp. Krzysztof Kantecki

 


 

Zakres zadań Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

1. zapewnienie bezpieczeństwa informacji w Komendzie, a w szczególności:

a) bezpieczeństwa informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
b) bezpieczeństwa danych osobowych, bezpieczeństwa informacji podlegających ochronie na podstawie innych regulacji bądź procedur wewnętrznych;

2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są  przetwarzane informacje niejawne, poprzez opracowywanie, wdrażanie oraz kontrolę przestrzegania procedur i zasad wynikających z przepisów prawa i obowiązujacych dokumentówSWBS i PBE dla tych systemów,

3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczgólności szacowanie ryzyka,

4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Komendzie,

5. prowadzenie w imieniu Komendanta kontroli obszaru ochrony informacji w jednostkach Policji,

6. opracowywanie i aktualizowanie, wymagających akceptacji Komendanta, procedur postępowania z materiałami niejawnymi, planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie, w tm w razie wprowadzenia stanu nadzwyczjanego, a także nadzorowanie jego realizacji,

7. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych,

8. prowadzenie postepowań sprawdzających wobec:

a) policjantów, pracowników, kandydatów do służby i pracy w Komendzie, Oddziale Prewencji Policji w Łodzi, Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Łodzi, Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi zs w Sieradzu,
b) kierowników jednostek Policji i ich zastępców wymienionych w § 4 pkt 2-4 oraz komendntów powiatowych ( miejskich ) Policji województwa łódzkiego i ich zastępców,

9. obsługa Komendanta w zakresie wydawania upważnień do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone",

10. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Komendzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

11. prowadzenie aktualnego wykazu zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Komendant oraz ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania tych danych,

12. współpraca z lokaną Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

13. prowadzenie koncelarii tajnej w Komendzie oraz nadzorowanie pracy jej oddziałów,

14. prowadzenie archiwum Komendy, w tym:

a) udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, stanowiącej zasób archiwalny Komendy,

b) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem "B" i "BE" archiwum Komendy,

c) prowadzenie na polecenie Komendanta, kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w podporządkowanych składnicach akt,

d)  weryfikowanie protokołów oraz udzielanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem "B" i "BE" przechowywanej w podległych składnicach akt,

e) przyjmowanie zasobu archiwalnego po zlikwidowanych organach lub jednostkach Policji,

f) wydawanie instrukcji, wytycznych, opinii i innych dokumentów w sprawach związanych z działalnością podporządkowanych Komendzie składnic akt;

15. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Komendy, a w szczególności:

a) zarządzanie służbą ochronną,

b) tworzenie bądź opiniowanie planu ochrony fizycznej dla obiektów Komendy, udział we wdrażaniu i utrzymywaniu procedur wynikających z tego planu;

16. koordynowanie w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach Policji procesu udostępniania informacji i materiałów niejawnych na potrzeby sądów, prokuratur i innych uprawnionych podmiotów,

17. realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości Wydziału.