Wydział Finansów - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział Finansów

Wydział Finansów

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112   

tel. 47 841-13-90 lub 91, fax 47 841-13-85

e-mail: finanse@ld.policja.gov.pl

 

 Główny Księgowy-Naczelnik   

mł.insp. Dariusz Chmielnicki

 

Zastępca Naczelnika

Magdalena Syncerek

 

Zastępca Naczelnika

Igor Golasiński

 

Wydział Finansów realizuje zadania kierownika państwowej jednostki budżetowej wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zakresie czynności finansowo-księgowych realizowanych w ramach  następujących  rozdziałów :

• Rozdział 75402 – Komenda Główna Policji,
• Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie Policji,
• Rozdział 75405 – komendy powiatowe Policji,
• Rozdział 75493 – Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 roku były finansowane z rachunku dochodów własnych,
• Rozdział 75494 – Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 roku były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze,
• Rozdział 75495- Pozostała działalność.
 

Do  zakresu  zadań  Wydziału  Finansów należy:

1) realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki organizacyjnej jako dysponent III   stopnia   środków   budżetowych   i   dysponenta   funduszy  celowych  wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości w zakresie gospodarki finansowej jednostki;

2) sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz planu przychodów i wydatków państwowego funduszu celowego w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie budżetu zadaniowego;

3) sprawowanie  kontroli  formalno-rachunkowej,  dokumentowanie  i  realizacja  wydatków państwowego funduszu celowego i wydatków pozostałych środków finansowych będących w dyspozycji jednostki;

4) prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych;

5) planowanie i dokonywanie wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;

6) sporządzanie wniosków o płatność związanych z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;

7) bezpośrednia realizacja wydatków osobowych;

8) naliczanie, pobór i ewidencja zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla policjantów i pracowników Komendy i jednostek Policji;

9) prowadzenie obsługi kasowej Komendy;

10) windykacja oraz współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie weryfikacji należności;

11) prowadzenie obsługi finansowej funduszu operacyjnego;

12) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach szkód w mieniu Policji, odszkodowań powypadkowych i innych świadczeń finansowych;

13) obsługa finansowa jednostek Policji;

14) prowadzenie ewidencji syntetycznej składników majątku;

15) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowej;

16) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej pracowniczej kasy zapomogowo- pożyczkowej;

17) realizowanie działań w zakresie inwentaryzacji tj. planowanie, organizowanie, kontrola i rozliczanie wyników inwentaryzacji, a także sporządzanie sprawozdań inwentaryzacyjnych i opracowywanie wniosków;

18) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

Do zadań Głównego Księgowego – Naczelnika Wydziału Finansów należy:

1) prowadzenie rachunkowości Komendy;
2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki;
3) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji jednostki;
4) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.