Wydział Kadr i Szkolenia - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział Kadr i Szkolenia

Wydział Kadr i Szkolenia

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112

tel. 47 841-13-50  fax 47 841-17-02

e-mail: kadry@ld.policja.gov.pl

 

Naczelnik

mł. insp. Ewa Rosoł

 

Zastępca Naczelnika

podinsp.Beata Królikowska-Prokopowicz

 

Zakres zadań Wydziału Kadr i Szkolenia:

1. prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników, dla których właściwy w sprawach osobowych jest Komendant,

2. realizowanie polityki kadrowej Komendanta,

3. prowadzenie postępowań administracyjnych I i II instancyjnych związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz tworzenie projektów decyzji w tych sprawach,

4. nadzorowanie postępowań dyscyplinarnych w jednostkach Policji oraz koordynowanie i opiniowanie spraw dyscyplinarnych policjantów w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta,

5. prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych:

a) wobec kandydatów do służby w Policji,

b) wobec osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie,

c) na wybrane stanowiska służbowe w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji,

d) wobec policjantów kierowanych do pełnienia służby poza granicami kraju,

6.  projektowanie i doskonalenie struktury organizacyjnej Komendy i jednostek Policji, w tym monitorowanie, analizowanie i opiniowanie propozycji zmian oraz nadzór nad prawidłowym zorganizowaniem struktur organizacyjnych jednostek Policji,

7. koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć związanych z realizacja procesu szkolenia centralnego i lokalnego doskonalenia zawodowego w województwie łódzkim,

8. planowanie, organizowanie i koordynowanie szkoleń pracowników Komendy i jednostek Policji,

9. prowadzenie i administrowanie bazami danych w zakresie właściwosci Wydziału i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,

10. realizowanie zagadnień socjalnych dla policjantów, emerytów i rencistów Policji województwa łódzkiego,

11. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.