Wydział Łączności i Informatyki - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział Łączności i Informatyki

Wydział Łączności i Informatyki
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. 47 841-12-41 lub  47 841-11-10   fax 47 841-17-16

e-mail: wlii@ld.policja.gov.pl

p.o. Naczelnika

podinsp. Sławomir Olczykowski
 

Zastępca Naczelnika
inż. Paweł Wawrzyńczak

 

 

Wydział Łączności i Informatyki jest komórką organizacyjną koordynującą całokształt czynności w zakresie łączności, informatyki i telekomunikacji jednostek Policji na terenie województwa łódzkiego.

Do zakresu zadań Wydziału należy:

1. Organizacja, rozwijanie i utrzymanie systemów i infrastruktury:

a) przewodowej łączności administracji państwowej,

b) przewodowej łączności szyfrowej i telefaksowej,

c) sieci telekomunikacyjnej zintegrowanej, wykorzystywanej przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych,

d) łączności radiowej,

e) poczty specjalnej,

f) policyjnej sieci transmisji danych,

g) sieci intranet i internet.

2. wdrażanie, eksploatacja i administrowanie policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych,

3. prowadzenie i organizowanie centralnego i lokalnego serwisu sprzętu łączności i informatyki,

4. nadzór i administrowanie dostępem do sieci Internet oraz nadawanie uprawnień do korzystania z zasobów internetowych,

5. prowadzenie i organizowanie lokalnego Punktu Rejestracji,

6. organizowanie łączności i informatyki w stanach kryzysowych oraz na czas operacji policyjnych,

7. nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w Policji standardów teleinformatycznych,

8. realizowanie celów strategii i polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych i łączności  oraz nadzór nad ich realizacją,

9. wykonywanie zleconych przez Komendę Główna Policji zadań operatora Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego "112",

10. określanie kierunków rozwoju i zadań inwestycyjnych w zakresie wdrażania nowych technologii w Komendzie i jednostkacj Policji,

11. zaopatrywanie komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji w sprzęt oraz usługi łącznosci i informatyki w ramach gospodaeki finansowej,

12. prowadzenie ewidencji majątkowych sprzętu telekomunikacyjnego i informatycznego oraz odpowiedzialność w tym zakresie,

13. obsługa logistyczna komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji znajdujących sie na obszarze wojewodztwa łódzkiego w zakresie właściwości wydziału,

14. nadzór nad całością zagadnień łączności i informatyki realizowanych przez jednostki Policji oraz komórki organizacyjne Komendy,

15. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości Wydziału.