Wydział Inwestycji i Remontów - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział Inwestycji i Remontów

Wydział Inwestycji i Remontów

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 Łódź,  ul. Pienista 71
tel. 47 841-39-60, 47 841-39-61, 47 841-39-62
fax 47 841-39-81 , fax resortowy 47 841 -39 -80

Naczelnik

mł.insp. Mariusz Adamczyk

 

Zastępca Naczelnika

podinsp. Konrad Kabała


e-mail: wir@ld.policja.gov.pl

 

Zakres zadań Wydziału Inwestycji i Remontów:

1. planowanie, przygotowywaniei realizowanie zadań inwestycyjnych i remontowych dla jednostek Policji,

2. przygotowywanie i realizowanie zadań remontowo-konserwacyjnych w obiektach Komendy,

3. planowanie i realizowanie wydatków budżetowych ponoszonych w ramach działalności Wydziału,

4. zapewnienie bazy lokalowej na potrzeby jednostek Polichi i ich ewidencja,

5. prowadzenie gospodarki  nieruchomościami Komendy oraz regulowanie stanów prawnych nieruchomości,

6. prowadzenie działań związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektów, dostawą mediów, racjonalnym prowadzniem gospodarki energetycznej i cieplnej, utrzymaniem właściwego stanu sanitarno-higienicznego, a także wywozem nieczystości,

7. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych oraz odpowiedzialność w tym zakresie,

8. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta w sprawach mieszkaniowych,

9. administrowanie zasobami mieszkaniowymi będącymi w dyspozycji Komendanta,

11. prowadzenie obsługi mieszkaniowej policjantów,

12. opracowywanie dokumentacji do przeprowadzenia procedur przetargowych w zakresie właściwości Wydziału,

13. organizowanie i realizowanie zadań związanych z ochroną środowiska w Komendzie i jednostkach Policji,

14. wykonywanie prac porządkowych w pmieszczeniach i na terenach zewnętrznych należących do Komendy,

15. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości Wydziału.