Zespół Prawny - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Zespół Prawny

Zespół Prawny


Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. 47 841-22-14 

zp@ld.policja.gov.pl


Koordynator Zespołu - mecenas Izabela Włodarska


Radca Prawny - mecenas Ewa Górska
   Radca Prawny - mecenas Emilia Krasoń
            Radca Prawny - mecenas Katarzyna Popczyk

 

Zadania Zespołu Prawnego:

1. zapewnienie pomocy prawnej dla kierownictwa Komendy, w tym sporządzanie opinii prawnych,

2. zastępstwo procesowe Komendanta przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i innymi organami orzekającymi w sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych Komendy,

3. udzielanie porad, wyjaśnień i konsultacji policjantom i pracownikom Komendy oraz jednostek Policji wymienionych w § 4 pkt 2-4 w zakresie stosowania prawa w związku z wykonywaniem zadań służbowych,

4. analizowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, sądów apelacyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawach związanych z zadaniami wykonywanymi przez Policję,

5. analizowanie zasadności roszczeń odszkodowawczych pod wzgledem prawnym i przedstawianie wniosków co do sposobu ich załatwienia,

6. uzgadnianie i opiniowanie pod wzgledem prawnym projektów aktow prawnych oraz opiniowanie umów i porozumień, z którymi wiażą się zobowiązania oraz prawa majątkowe,

7. inicjowanie zmian oraz ocena prawna wniosków zgłaszanych przez kierowników Komorek organizacyjnych Komendy w zakresie zmiany, uchylenia lub wydania nowych aktów prawnych,

8. nadzorowanie i koordynowanie prawidłowego przebiegu drogi legislacyjnej wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Komendanta

9. prowadzenie rejestru oraz zbiorów ewidencyjnych wewnętrznych aktów prawnych i upoważnień Komendanta oraz wewnętrznych aktów prawnych ministra Spraw Wewnętrznych, Komendanta Głównego Policji i innych