AKTUALNOŚCI

Za nami 3 lata funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Minęły już 3 lata od wdrożenia w garnizonie łódzkim Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – interaktywnego narzędzia zapewniającego mieszkańcom łatwiejszy kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Aplikacja ta stanowi doskonałe narzędzie, które w znacznym stopniu wpływa pozytywnie na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego naszego garnizonu a dostrzegalna przez społeczeństwo działalność Policji w miejscach oznaczonych zagrożeniem pozwala na codzienne budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania wśród członków środowiska lokalnego.

Policjanci po potwierdzeniu zgłoszenia, realnie pomagają w rozwiązywaniu problemów. Dzięki funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa łódzka Policja otrzymuje szereg sygnałów przekazywanych przez mieszkańców regionu, które następnie wykorzystywane są podczas dyslokowania sił i środków oraz zadaniowania funkcjonariuszy.

W 2019 roku w woj. łódzkim odnotowano 79322 zgłoszenia zagrożeń nanoszonych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z przekazanych, przez jednostki KMP/KPP garnizonu łódzkiego, informacji wynika, że rzetelne zweryfikowanie wskazanych zagrożeń oraz szybka reakcja Policji, a także podejmowanie wzajemnych przedsięwzięć przy udziale innych instytucji, czy podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa, przynoszą wymierne efekty w postaci likwidowania zgłaszanych przez Internautów problemów.

W większości powiatów, dzięki współpracy z zarządcami dróg wielokrotnie odnotowywano sukcesy związane np. z usunięciem czy zmianą nieprawidłowego oznakowania, doświetlenia drogi bądź też naprawą zniszczonej nawierzchni jezdni. Jako przykład takich działań tylko w bieżącym roku można wskazać m.in.: powstanie w KPP         w Łasku nowych miejsc parkingowych, co było efektem współpracy Policji z zarządcą drogi    w związku z powtarzającymi się zgłoszeniami dot. nieprawidłowego parkowania. Kolejnym przykładem współdziałania Policji i zarządców dróg w eliminacji zagrożeń było zainstalowanie w Łodzi przy ul. Maratońskiej 50 słupków uniemożliwiających wjazd na zieleniec, gdzie notorycznie zgłaszano nieprawidłowe parkowanie pojazdów, czy też zamontowanie azyli drogowych w Pabianicach przy ul. Waltera Janke.

Zagrożenia eliminowano nie tylko w związku ze zgłaszaniem nieprawidłowej infrastruktury drogowej, czy nieprawidłowego parkowania. W 2018 r. dzielnicowi z osiedla Retkinia w Łodzi sprawdzając lokalizacje naniesione przez mieszkańców na KMZB dotarli do miejsca, gdzie może dochodzić do sprzedaży środków psychoaktywnych. Sprawdzając tereny zielone w okolicy ul. Obywatelskiej w Łodzi odnaleźli niedozwolone substancje, które ukryte były w reklamówce umieszczonej w konarze drzewa. Kierując się przeczuciem, że po używki może wrócić właściciel postanowili przeprowadzić obserwację. W wyniku takiego działania doszło do zatrzymania mężczyzny i podjęcia w tej sprawie postępowania karnego.  W odnalezionej reklamówce znajdowały się blisko 243 gramy suszu roślinnego oraz 11 gramów białego proszku.

W wyniku analizy informacji nanoszonych na mapę wielokrotnie zatrzymywano sprawców przestępstw   i wykroczeń W okresie marca i kwietnia 2019 r. w trakcie weryfikacji zagrożeń nanoszonych na KMZB funkcjonariusze podlegli KPP w Bełchatowie zlikwidowali dwa dzikie wysypiska śmieci, a w stosunku do sprawców wykroczeń wyciągnięto konsekwencje prawne. Funkcjonariusze KMP w Łodzi w tym roku wyeliminowali zagrożenie polegające na powtarzających się nielegalnych rajdach samochodowych w rejonie ulic Dąbrowskiego i Puszkina w Łodzi, doprowadzając do przebudowy skrzyżowania w sposób uniemożliwiający wyścigi samochodowe i driftowanie. W KPP w Pajęcznie wychodząc naprzeciw kolejnym zgłaszanym zagrożeniom podjęto działania wprowadzające na terenie powiatu policyjnych patroli rowerowych.

Wszystkie wymienione powyżej przedsięwzięcia zmierzające i przyczyniające się do likwidacji zagrożeń zasygnalizowanych przez mieszkańców województwa łódzkiego dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa niewątpliwie  przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na naszym obszarze. Działania te pozwalają budować pozytywny wizerunek Policji, jako instytucji dbającej o szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym tak ważne dla każdego obywatela bezpieczeństwo lokalne, a więc najbliższego otoczenia, w którym funkcjonujemy na co dzień.

Z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, nadinsp. Andrzeja Łapińskiego, powstało Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego
jako uzupełnienie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Jego głównym celem jest nawiązanie i planowanie współdziałania służb na rzecz bezpieczeństwa w regionie, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Beneficjentami Forum
są m.in. Policja, uczelnie, fundacje, szkoły średnie i mieszkańcy województwa łódzkiego.

Celem działania forum jest budowanie koalicji społeczeństwa, Policji i innych służb oraz instytucji na rzecz bezpieczeństwa, rozwoju nauki, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu bezpieczeństwem mieszkańców, uspołecznienie działań Policji. W ramach tego zainicjonowanego, długofalowego przedsięwzięcia  organizowane są debaty społeczne, konferencje dotyczące konkretnych problemów, także tych wynikających z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Forum służy tworzeniu, rozwijaniu, rozpowszechnianiu platformy dialogu ze społeczeństwem, jak również szukaniu interdyscyplinarnych rozwiązań istniejących zagrożeń bezpieczeństwa. Celem Forum jest również budowanie mechanizmów przeciwdziałania nowym zagrożeniom przy udziale wszystkich służb i instytucji woj. łódzkiego, ułatwienie i umożliwienie mieszkańcom, grupom społecznym i zawodowym, organizacjom oraz innym podmiotom partycypowaniu w kształtowaniu bezpieczeństwa.

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępnej na każdej stronie informacyjnej jednostek Policji woj. łódzkiego oraz do korzystania z aplikacji „Moja Komenda” – umożliwiającej m.in. szybko kontakt z terenowym dzielnicowym.

Powrót na górę strony