AKTUALNOŚCI

Powiedz STOP przemocy

Od momentu wejścia w życie ustawy ,,antyprzemocowej”, do dnia 30 listopada 2022 roku policjanci garnizonu łódzkiego zastosowali wobec sprawców przemocy w rodzinie 592 nakazów natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazów zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

30 listopada 2020 roku weszła w życie ustawa antyprzemocowa. To nowa procedura szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej. Zapewnia ona możliwość szybkiego izolowania osoby pokrzywdzonej od sprawcy w sytuacjach, gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

Dzięki tym przepisom policja ma możliwość zastosowania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.  Środki te mogą być wydane oddzielnie lub łącznie i obowiązują od momentu ich wydania. Sprawca przemocy, który stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, po wydaniu przedmiotowego nakazu (…) / zakazu (…) przez policjantów, musi bezzwłocznie opuścić wspólnie zamieszkujące mieszkanie oraz otrzymuje zakaz zbliżania się do niego przez okres 14 dni. Na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może wydłużyć ten czas.


PRZYPOMNIJMY!
Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie może być każdy, a w szczególności:

 • współmałżonkowie;
 • partnerzy w związkach nieformalnych;
 • dzieci;
 • osoby starsze;
 • osoby niepełnosprawne.

Rodzaje przemocy:

 • fizyczna;
 • psychiczna;
 • seksualna;
 • ekonomiczna;
 • inny rodzaj zachowań, na przykład zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.


Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

 • jest intencjonalna, to znaczy jest zamierzonym działaniem  lub zaniechaniem człowieka, ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie sobie ofiary;
 • siły są nierówne – jedna stroną ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy;
 • narusza prawa i dobra osobiste, to znaczy wykorzystuje przewagę siły i narusza podstawowe prawa ofiary (do nietykalności fizycznej, godności, szacunku);
 • powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma z czasem coraz mniejszą zdolność do samoobrony. Jej energia psychiczna wyczerpuje się z powodu życia w ciągłym stresie.

Pamiętaj!
Jeśli chociażby raz w rodzinie pojawiły się zachowania przemocowe wobec Ciebie lub wobec dzieci — zareaguj, nie pozwól, by się one powtórzyły. Gdy doznajesz przemocy w rodzinie najpierw możesz poszukać wsparcia u zaufanej osoby (matki, ojca, innego członka rodziny, przyjaciela) lub skorzystaj z pomocy organizacji pozarządowych, na przykład posiadających infolinie (patrz niżej). Zrób to — opowiedz o tym co się stało, zapytaj o radę. Może się okazać, że podzielenie się przeżyciami pomoże Ci obiektywnie ocenić sytuację, poczuć ulgę, a przede wszystkim podjąć decyzję, co do dalszego postępowania.

Pierwsze kroki - pierwsza pomoc

Powiadom służby!
Jeśli nie masz zaufanej osoby, którą możesz poprosić o pomoc, bądź okazała ona niezrozumienie lub zbagatelizowała problem, zwróć się o pomoc do właściwych służb, czy też organizacji świadczących pomoc pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.


Pamiętaj!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich – To przestępstwo, ścigane przepisami Kodeksu karnego. Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny, jest osobą doznającą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie. W przypadkach przejawów przemocy w rodzinie i zagrożenia bezpieczeństwa Twojego lub dzieci - bezwzględnie powiadom Policję (numer alarmowy 112) lub zawiadom prokuraturę, bądź właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej. Można także skorzystać z telefonu zaufania dla pokrzywdzonych dzieci i młodzieży (tel. 116 111), ,,Niebieskiej Linii”, czyli Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (tel. 800 120 002).

Szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur oraz zabezpieczenie dowodów zdarzenia.

/starszy sierżant. Beata Orłowska/

 

 

Powrót na górę strony