AKTUALNOŚCI

Konferencja „Współczesne zagrożenia i przemoc wobec osób starszych”

Wśród seniorów są ofiary przemocy - najczęściej psychicznej i ekonomicznej, czasami też fizycznej. W większości przypadków starszych ludzi krzywdzą ich bliscy. Gdzie i u kogo powinni szukać pomocy wyjaśniali eksperci, podczas konferencji zorganizowanej przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi oraz Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.

14 czerwca 2023 roku w sali Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, odbyła się konferencja pod nazwą. „Współczesne zagrożenia i przemoc wobec osób starszych”. Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy z Regionalnym Centrum Pomocy Społecznej. Konferencję otworzyła Pani Katarzyna Maciołek – Dyrektor Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi oraz podinspektor Dariusz Kurek – pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Łodzi. Wydarzenie adresowane było do pracowników socjalnych, asystentów rodzin i pieczy zastępczej oraz instytucji pomocy społecznej z naszego województwa.
Jednym z prelegentów był komisarz Grzegorz Mikołajczyk z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, który przedstawił problematykę dotyczącą współczesnych zagrożeń, na jakie mogą być narażeni nie tylko seniorzy, ale także inne grupy wiekowe.

Pani Anna Mostowska – Kierownik Wydziału do spraw Pomocy Społecznej i Polityki Senioralnej Regionalnego Centrum Pomocy Socjalnej w Łodzi, zaprezentowała temat „Działania na rzecz osób starszych w województwie łódzkim”. Następnie głos zabrała aspirant Joanna Drwal z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, która opowiedziała o przemocy i zaznaczyła, jak ważne jest wsparcie i pomoc osobom dotkniętym tym zjawiskiem. Wskazała na istotne zmiany w przepisach regulujących obszar działań Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na zakończenie młodszy aspirant Ewelina Rejnis z Wydziału Psychologów KomndyWojewódzkiej Policji w Łodzi, przedstawiła między innymi zjawiska i mechanizmy, które zachodzą w relacji między sprawcą przemocy, a ofiarą. Omówiła też zachowania opiekunów osób starszych, które powinny wzbudzić czujność otoczenia i instytucji pomocowych. Poruszyła także ważną kwestię, jaką jest rozmowa z osobą dotkniętą przemocą oraz czego nie należy robić w rozmowie z ofiarami przemocy.


Ważnym punktem wydarzenia była dyskusja, podczas której uczestnicy i prelegenci analizowali, w jaki sposób skutecznie przeciwdziałać przemocy wobec starszych, nieporadnych i osób z niepełnosprawnością, omawiali konkretne przykłady znane z pracy zawodowej oraz wymieniali się doświadczeniami z zakresu tego tematu. W trakcie wydarzenia zaprezentowano również funkcjonalność Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, mającej wpływ na podnoszenie bezpieczeństwa społeczności lokalnych, a także praktyczne możliwości jakie oferuje aplikacja mobilna „Moja Komenda”. W konferencji wzięło udział blisko 150 osób.


Należy przypomnieć, że w dniu 22 czerwca 2023 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw pozycja 535), natomiast w dniu 15 sierpnia 2023 roku ustawy z dnia 13 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw pozycja 289). Oba akty normatywne zakładają zmiany w przepisach zawartych między innymi w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji ( Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 171, z późniejszymi zmianami), wprowadzając nowy porządek prawny, z jednoczesnym nałożeniem na Policję kolejnych uprawnień, jak też obowiązków.


NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PROCEDURZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE:

 1. "Przemoc w rodzinie” zostanie zastąpiona pojęciem przemocy domowej.
 2. Zmianie ulega definicja przemocy w rodzinie, m.in. poprzez wyartykułowanie przewagi fizycznej, psychicznej lub ekonomicznej osoby stosującej przemoc oraz określenie dwóch kolejnych jej rodzajów: przemocy ekonomicznej oraz tzak zwanej. cyberprzemocy.
 3. Pojęcie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie zostanie zastąpione określeniem – osoba doznająca przemocy domowej.
 4. Osoba, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie będzie określana osobą stosującą przemoc domową.
 5. Ustawodawca uregulował ważną kwestię w zakresie statusu małoletniego, będącego świadkiem przemocy skierowanej przeciwko osobom wskazanym w artykuł 2  ustęp 1 punkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W takim przypadku małoletni będzie traktowany jako osoba doznająca przemocy domowej.
 6. W artykule 2 ustęp 1 punkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, rozszerzony został krąg dotychczasowych osób, które uznawane będą za osoby doznające przemocy domowej. W szczególności będą to osoby, pozostające ze sobą w relacji przeszłej, na przykład byli małżonkowie, byli partnerzy, wobec których będzie stosowana przemoc domowa.
 7. Będzie obowiązek monitorowania sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”. Zgodnie z wolą ustawodawcy, przedmiotowy monitoring realizowany będzie wobec osób doznających i stosujących przemoc domową przez okres 9 miesięcy po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”.

Oprócz prawa wydania funkcjonującego nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia i zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, które od dnia 15 sierpnia 2023 roku będą stosowane łącznie, policjanci będą mieli prawo wydania wobec osoby, która swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy domowej, będzie stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby doznającej tej przemocy:

 • zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej na wyrażoną w metrach odległość;
 • zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej;
 • zakaz wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, obiektu sportowego lub miejsca pracy, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej i przebywania na tym terenie.

/starszy sierżant Beata Orłowska/

 

 • Na zdjęciu funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi. W tle dwa banery, jeden z napisem POLICJA ŁÓDZKIE, drugi z napisami Marszałek Województwa Łódzkiego.
 • Na zdjęciu uczestnicy konferencji pn. "Współczesne zagrożenia i przemoc wobec osób starszych". W tle widać banery, biurko, mikrofon.
 • Na zdjęciu uczestnicy konferencji pn. "Współczesne zagrożenia i przemoc wobec osób starszych". W tle widać banery, mikrofon oraz ekran projektora.
 • Na zdjęciu uczestnicy konferencji pn. "Współczesne zagrożenia i przemoc wobec osób starszych". W tle widać banery, mikrofon oraz ekran projektora oraz lampy oświetleniowe.
 • Na zdjęciu uczestnicy konferencji pn. "Współczesne zagrożenia i przemoc wobec osób starszych". W tle widać banery, mikrofon oraz ekran projektora oraz lampy oświetleniowe.
 • Na zdjęciu uczestnicy konferencji pn. "Współczesne zagrożenia i przemoc wobec osób starszych". W tle widać banery, mikrofon oraz ekran projektora oraz lampy oświetleniowe.
Powrót na górę strony