Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja w Polskiej Agencji Prasowej - prewencja samobójstw w Polsce

Z inicjatywy Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia oraz Serwisu Zdrowie, w dniu 20 marca 2017r., w Centrum Prasowym PAP w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa poświęcona Prewencji samobójstw w Polsce. Zorganizowana została w ramach ogólnopolskiego portalu internetowego poświęconego tematyce zdrowia publicznego z tytułu realizacji zadania Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą: „Upowszechnianie wiedzy na temat powiazań między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi”. Wzięli w niej udział przedstawiciele Zespołu Roboczego ds. Zapobiegania Samobójstwom i Depresji, działającego od 2016 roku przy Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi: sierż. szt. Anna Kornacka, mł. asp. Jarosław Grabowski z Wydziału Prewencji KWP w Łodzi oraz dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni. Rzecznik Prasowy Komendy Głównej Policji, przedstawił statystykę dotyczącą zamachów samobójczych w Polsce.

Z inicjatywy Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia oraz Serwisu Zdrowie, w dniu 20 marca 2017r., w Centrum Prasowym PAP w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa poświęcona Prewencji samobójstw w Polsce. Zorganizowana została w ramach ogólnopolskiego portalu internetowego poświęconego tematyce zdrowia publicznego z tytułu realizacji zadania Narodowego Programu Zdrowia pod nazwą: „Upowszechnianie wiedzy na temat powiazań między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi”. Wzięli w niej udział przedstawiciele Zespołu Roboczego ds. Zapobiegania Samobójstwom i Depresji, działającego od 2016 roku przy Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi: sierż. szt. Anna Kornacka, mł. asp. Jarosław Grabowski z Wydziału Prewencji KWP w Łodzi oraz dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni.

Rzecznik Prasowy Komendy Głównej Policji, przedstawił statystykę dotyczącą zamachów samobójczych w Polsce.

Pani Prof. Agnieszka Gmitrowicz, omówiła statystyki samobójstw i zachowań samobójczych w Polsce. Problem stanowi brak rejestracji prób samobójczych, nawet w jednostkach opieki zdrowotnej. Próby samobójcze są głównym czynnikiem ryzyka samobójstw dokonanych, a ich rejestracja jest szczególnie istotna, bo daje możliwość monitorowania efektywności podejmowanych strategii profilaktycznych. Od września 2016 roku nad poprawą sprawozdawczości samobójstw dokonanych i prób samobójczych w Polsce pracuje Grupa ds. Rejestracji Zachowań Samobójczych przy Zespole Roboczym ds. Prewencji Depresji i Samobójstw przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Dr Tomasz Szafrański, opisał cele pracy powołanego Zespołu. Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Sekcja Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze profilaktyki samobójstw postulowały od wielu lat o  intensyfikację działań w zakresie profilaktyki samobójstw i depresji. Powołany Zespół ma charakter interdyscyplinarny, w jego skład wchodzą przedstawiciele różnych zawodów oraz ważnych dla tego typu działań instytucji: NIZP-PZH, GUS, MEN, Policji, więziennictwo, straż pożarna. W ciągu ubiegłego roku zespół podjął szereg działań zmierzających do poprawy profilaktyki samobójstw i depresji w Polsce.

Zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Dariusz Poznański, przedstawił plan działań Ministerstwa Zdrowia. Podkreślił, że problematyka prewencji samobójstw to zagadnienie złożone, nabiera coraz większego znaczenia w Polsce i na świecie. Prewencja samobójstw została ujęta w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, wydanym na mocy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym jako jedno z zadań w obszarze ochrony zdrowia psychicznego polskiej populacji. St. Bryg. Cezary Dobrodziej, Koordynator ds. pomocy psychologicznej w PSP, omówił doświadczenia Państwowej Straży Pożarnej                 w prewencji samobójstw.

Doc. dr hab. Krzysztof Ostaszewski, z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przedstawił dobre praktyki w prewencji samobójstw. Skuteczne przeciwdziałanie samobójstwom wymaga strategii działań i programów opartych na naukowej wiedzy i doświadczeniu.

Dr Anna Baran, Przewodnicząca grupy roboczej ds. mediów podjęła temat odpowiedzialnego  informowania o samobójstwach w mediach. Media mogą odgrywać istotną rolę w profilaktyce samobójstw. Mogą to zrobić informując o tym, gdzie można szukać pomocy, przedstawiając historie ludzi, którzy przezwyciężyli kryzys psychiczny i którzy pomoc uzyskali, dając nadzieję i przedstawiając to, co się dzieje w kraju   i na świecie w dziedzinie profilaktyki i leczenia zaburzeń psychicznych oraz prewencji samobójstw. Z kolei wszystkie opisy samobójstw, które zwiększają ryzyko identyfikacji z osobą, która popełniła samobójstwo w tym szczegółowy opis metody dokonania samobójstwa, mogą prowadzić do naśladowania i zwiększenia liczby samobójstw. Grupa robocza ds. mediów przygotowała materiały dla dziennikarzy dotyczące zasad i dobrych praktyk w przygotowywaniu informacji na temat samobójstw i prób samobójczych.

Ostatnim punktem programu debaty były pytania dziennikarzy skierowane do grupy wyżej wymienionych ekspertów oraz dyskusja.

Dzięki podpisanemu Porozumieniu o współpracy w zakresie przeciwdziałania zachowaniom suicydalnym, zwłaszcza wśród młodzieży, zawartym pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, sukcesywnie podejmowane są działania rozpowszechniające przedsięwzięcia prewencyjne w obszarze samobójstw. Natomiast dzięki pracy Zespołu Roboczego ds. Zapobiegania Samobójstwom i Depresji z udziałem policjantów łódzkiego garnizonu Policji udało się stworzyć jednolite rozwiązania w Policji w zakresie usystematyzowania statystyki w formularzu KSIP 10- zgłoszenie zamachu/zachowania samobójczego.

 

Powrót na górę strony