Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w łódzkim

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako jedno z głównych narzędzi mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli garnizonu łódzkiego.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie województwa łódzkiego została uruchomiona w dniu 14 września 2016 r. Uruchomienie narzędzia zostało jednocześnie poprzedzone szeroką kampanię informacyjną, mającą na  celu rozpowszechnienie mapy wśród mieszkańców województwa.

Od początku jej funkcjonowania w garnizonie łódzkim odnotowano 24095 wszystkich zgłoszeń. Na sumę tą składają się: 15004 zgłoszenia tzw. niepotwierdzone, 8656 zgłoszeń, które zostały potwierdzone w trakcie ich weryfikacji przez funkcjonariuszy wszystkich jednostek policji województwa łódzkiego i współpracujących z nimi przedstawicielami innych służb ( głównie straże miejskie i gminne ), 116 zgłoszeń zarejestrowanych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jako tzw. nowe oraz 319 w weryfikacji. Są to dane aktualne na dzień 21.04.2017 r.

Garnizon łódzki w porównaniu z innymi garnizonami w kraju w ujęciu tabelarycznym

 

Garnizony

Rodzaje statusów

Niepotwierdzone

Nowe

Potwierdzone

Weryfikacja

Suma końcowa

KWP Kraków

19788

197

15447

563

35995

KWP Katowice

19714

194

13380

452

33740

KWP Poznań

18143

82

10030

647

28902

KWP Wrocław

18530

156

8808

478

27972

KWP Łódź

15004

116

8656

319

24095

KSP

11570

166

6081

321

18138

KWP Białystok

6699

117

8681

267

15764

KWP Gdańsk

11030

211

3596

335

15172

KWP Radom

8530

46

5459

360

14395

KWP Rzeszów

8843

71

4127

392

13433

KWP Szczecin

7763

76

5002

109

12950

KWP Bydgoszcz

8904

65

3512

453

12934

KWP Lublin

7429

59

4774

276

12538

KWP Olsztyn

6614

49

2527

185

9375

KWP Gorzów Wlkp.

4860

63

3858

173

8954

KWP Kielce

4215

23

3056

210

7504

KWP Opole

4303

107

2398

158

6966

Kraj

181939

1798

109392

5698

298827

 

Spośród wszystkich zgłoszeń w siedmiomiesięcznym okresie funkcjonowania mapy zgłoszenia potwierdzone stanowią 35,9% wszystkich zgłoszeń, natomiast niepotwierdzone, to 62,3%. Pozostałe 0,48% to zgłoszenia zakwalifikowane jako nowe, a 1,32 %, jako zgłoszenia będące w weryfikacji.

                   Ze wszystkich zgłoszeń nanoszonych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa w garnizonie łódzkim, najwięcej  odnotowanych jest zgłoszeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych w ilości 5933, co stanowi 24,6% , następnie nieprawidłowe parkowanie w ilości 4585, co stanowi 19%, przekraczanie dozwolonej prędkości w liczbie 4331, t.j. 18%, niewłaściwa infrastruktura drogowa 2007 zgłoszeń, co stanowi 8,3% oraz używanie środków odurzających w ilości 1542 zgłoszenia t.j. 6,4% w stosunku do wszystkich zgłoszeń.

Kategorie zagrożeń na terenie garnizonu łódzkiego w ujęciu tabelarycznym

Kategorie zagrożeń

Rodzaje statusów

Niepotwier.

Nowe

Potwier.

Weryf.

Suma

Spożywanie alkoholu w miejscach   niedozwolonych

3863

17

1986

67

5933

Nieprawidłowe parkowanie

2186

19

2336

44

4585

Przekraczanie dozwolonej prędkości

2336

27

1900

68

4331

Niewłaściwa infrastruktura drogowa

1058

24

877

48

2007

Używanie środków odurzających

1282

2

242

16

1542

Zła organizacja ruchu drogowego

851

2

169

7

1029

Żebractwo

565

 

113

5

683

Nieprawidłowe oznakowanie drogi

401

3

227

15

646

Akty wandalizmu

391

 

172

6

569

Dzikie wysypiska śmieci

334

10

213

7

564

Miejsca grupowania się małoletnich

415

7

83

13

518

Nielegalne rajdy samochodowe

233

2

72

5

312

Znęcanie się nad zwierzętami

306

1

2

1

310

Bezdomność

183

 

88

 

271

Niszczenie zieleni

120

 

56

4

180

Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych

97

 

53

 

150

Poruszanie się po terenach leśnych quadami

86

1

9

2

98

Kłusownictwo

66

 

2

2

70

Niestrzeżone przejście przez tory

51

1

16

1

69

Wypalanie traw

59

 

1

5

65

Nielegalna wycinka drzew

56

 

3

1

60

Niestrzeżony przejazd kolejowy

13

 

28

1

42

Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych

16

 

6

1

23

Utonięcia

18

 

2

 

20

Dzikie kąpieliska

18

 

 

 

18

KWP

15004

116

8656

319

24095

 

 

Sukcesy związane z funkcjonowaniem KMZB w garnizonie łódzkim:

-           zatrzymanie mężczyzny posiadającego przy sobie susz roślinny (po analizie – ziele konopi indyjskiej) w miejscu zagrożonym, które zostało wskazane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

-           zatrzymanie 4 mężczyzn posiadających przy sobie środki odurzające w miejscu zagrożonym, które zostało wskazane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,

-           na podstawie zgłoszeń w KMZB dzielnicowi dokonali zatrzymania 4 osób posiadających „dopalacze” oraz zatrzymanie sprawcy dewastacji elewacji budynku,

-           pozytywnie zweryfikowane zdarzenie dotyczące znęcania się nad zwierzętami, pozwoliło na wszczęcie postępowania przygotowawczego,  zakończone wniesieniem aktu oskarżenia do sądu.

                   W celu aktywowania podmiotów pozapolicyjnych do podjęcia wspólnych działań zmierzających do wyeliminowania, zgłaszanych za pośrednictwem mapy, zagrożeń występujących na terenie garnizonu łódzkiego, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi zainicjował powstanie „Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego”. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 19 października 2016 roku, gdzie omówiono zasady wzajemnej współpracy w ramach funkcjonowania KMZB, kolejne w dniu 17 listopada 2016 roku, 25 stycznia 2017 roku w Rogowie, które z inicjatywy brzezińskiej młodzieży poświęcono problematyce związanej z dopalaczami i w dniu 19 kwietnia 2017 r. w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu, gdzie jednym z głównych tematów był udział samorządu w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. W trakcie konferencji zostały również poruszone inne ważne zagadnienia, takie jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, program Dzielnicowy Bliżej Nas oraz aplikacja Moja Komenda. W spotkaniach tych uczestniczyli przedstawiciele innych służb, takich jak: Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Ochotnicze Hufce Pracy, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, Żandarmeria Wojskowa, Wojewódzka Państwowa Straż Pożarna, a także przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego, a jeden z wniosków po spotkaniu w ramach forum, to przekazywanie innym służbom i instytucjom, w zależności od kompetencji, informacji dotyczących zagrożeń wskazywanych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Jak nanosić punkty na mapie? Zobacz film.

                    

 

Powrót na górę strony