Zostań policjantem! - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Zostań policjantem!

Lubisz pomagać innym? Lubisz wyzwania? Cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Zostań policjantem! To zawód dla ludzi z pasją. Wymagający i dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Jeśli chcesz z nami pracować – przystąp do działania!

Zalety pracy w Policji:

- możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;
- gwarancję stałych warunków pracy;
- ciekawą pracę;
- możliwość rozwoju zawodowego;
- różnorodny system szkoleń;
- precyzyjny system wynagrodzenia;
- rozbudowany system socjalny.

Kto może zostać policjantem:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
- nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- korzystający z pełni praw publicznych;
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia:

- wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji:  prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
- wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione;
- wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);
- wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

- posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego;
- posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
- posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
- posiadanie prawa jazy kategorii  „A” lub „C”.

Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie do służby;
- wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B (formularz kwestionariusza do pobrania w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju);
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);
- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);
- książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

 

UWAGA!


Ponadto kandydaci posiadający książeczkę wojskową muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, tzn. posiadać status "przeniesiony do rezerwy". Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej (patrz fot. 2)

 

Fot. 1

Fot. 2

 

Złożone dokumenty nie będą odsyłane

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.policja.pl

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012, poz. 432 ze zm.), na podstawie Art. 25. ust. 1 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

Procedura przebiegu etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegajacych się o przyjęcie do służby w Policji- realizowanych w jednostkach szkoleniowych Policji .

W tym roku w ramach niżej wymienionych terminów przyjęć do służby w Policji garnizon łódzki będzie realizował następujące limity:

 

2 listopada 2017r. - 65 osób

28 grudnia 2017 r. - 140 osób

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć komplet dokumentów w Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej  Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112, tel.:  42 665-13-69,  42 665-13-65, 42 665-30-16;  www: lodzka.policja.gov.pl ;  od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Czekamy na Ciebie!