Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień walki z handlem ludźmi

18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. W tym roku będą to już XII obchody. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym Policja, organizacje rządowe jak i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. Jesteś ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi? Poinformuj! Jeśli jesteś osobą, która została pokrzywdzona w wyniku wykorzystania (np. w prostytucji, w pracy o charakterze przymusowym) lub posiadasz informacje na temat bezprawnych działań związanych z wykorzystaniem innej osoby niezwłoczne powiadom Policję!

Prześlij informację bezpośrednio na Policję, na adres:

handelludzmibsk@policja.gov.pl

Zadzwoń na numer telefonu zaufania:

+48 664 974 934

W tym szczególnym dniu   policjanci województwa  łódzkiego starają się  uświadomić społeczeństwu czym jest zjawisko handlu ludźmi,  jak się przed nim ustrzec.

W komendach miejskich i powiatowych garnizonu łódzkiego będą  pełnione dyżury przez koordynatorów  ds. walki  handlem ludźmi, którzy postarają się udzielić wszelkich informacji dla interesantów.

 

W KMP w Łodzi  taki dyżur  pełnić będą mł. asp. Jakub Wilczek z Wydziału Prewencji KMP w Łodzi tel.42 665- 21-22 oraz  st. sierż. Jakub Horoszkiewicz z Wydziału Kryminalnego KMP w Łodzi, tel.42 665- 16-59

 

Z godnie z założeniami  " Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018" funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Łodzi (podczas 8- spotkań w bieżącym roku, które odbyły się  w Uniwersytecie Łódzkim, Medycznym i Politechnice) przeszkodzili z przedmiotowym zagadnieniem 1800 studentów.

 

W KWP w Łodzi Zespół do spraw handlu ludźmi prowadzi nadzór nad czynnościami prowadzonymi przez komendy miejskie i powiatowe na terenie województwa łódzkiego. Odpowiada  także za współpracę z organizacjami wspierającymi ofiary takich przestępstw (w tym głównie organizację "You Can Free Us"), a także innymi instytucjami i służbami działającymi w tym obszarze przestępczości (w tym głównie ze Strażą Graniczną).

W tym roku  w zakresie zwalczania handlu ludźmi przeszkolono 368 funkcjonariuszy pionu kryminalnego oraz 308 pionu prewencyjnego.

 

KPP w Kutnie na dzień 5 listopada 2018 roku zaplanowała udział funkcjonariuszy w projekcie

 "Twoje bezpieczeństwo- nasza sprawa- praca w Holandii" ukierunkowanym na temat handlu ludźmi.

Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 w Kutnie. Także na terenie jednostki będą organizowane spotkania dla uczniów, pedagogów oraz przedstawicieli służb mundurowych z funkcjonariuszem Policji holenderskiej - Ireny Ruig.

W Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach, informacją w godz. 8-16 służyć będą funkcjonariusze z Wydziału Prewencji i Wydziału Kryminalnego. Aby nawiązać kontakt w tej sprawie należy dzwonić do Wydziału Prewencji pod nr  tel. 046 834 12 48.
W dniu obchodów Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi w Komendzie Miejskiej Policji w Skierniewicach odbędzie się szkolenie dla dzielnicowych na temat tego, jak rozpoznawać zjawisko i pomagać jego ofiarom.

 

Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Wakacje to czas wyjazdów za granicę do prac sezonowych. Grupy przestępcze zajmujące się handlem ludźmi wykorzystują różne metody, aby zwerbować osoby szukające pracy. Kiedy oferta pracy może być oszustwem, jak unikać zagrożeń, jak przygotować się do wyjazdu i gdzie szukać pomocy?

Wyjeżdżając za granicę należy dokładnie sprawdzić wiarygodność przyszłego pracodawcy i upewnić się, co do legalności zatrudnienia. Warto skorzystać z baz ofert pracy od sprawdzonych pracodawców i pośredników pracy. Można skorzystać z takich stron, jak EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia (www.eures.praca.gov.pl), czy KRAZ – Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (www.kraz.praca.gov.pl). Na stronie KRAZ można sprawdzić, czy dana agencja zatrudnienia oferująca pracę, jest zarejestrowana i działa legalnie. Jeśli mamy wątpliwości, czy oferta pracy może budzić obawy, przed wyjazdem warto dokładnie sprawdzić wiarygodność takiego pracodawcy.

Przed wyjazdem warto znać adresy i numery telefonów ambasady oraz konsulatu RP w kraju, do którego się udajemy.

Według  Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości handel ludźmi jest trzecim, po handlu bronią i narkotykami, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Dlatego tak ważna w tym zakresie jest edukacja. Bardzo ważne jest uświadamianie, że handel ludźmi jest zbrodnią i pozostaje zbrodnią nawet wtedy, gdy odbywa się za zgodą ofiary. Karą za to przestępstwo jest pozbawienie wolności na czas nie krótszy od lat 3, maksymalny jej  wymiar to lat 15. Także przygotowanie do tego przestępstwa jest karalne.

Współczesne niewolnictwo może przybierać formę wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu organami, zmuszania do żebractwa lub przymusowego małżeństwa. Nowym przejawem tego procederu jest wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków, kradzież tożsamości.

Dominującą formą wykorzystania ofiar handlu ludźmi jest ich eksploatacja seksualna. Jednakże ostatnie lata wskazują na wyraźny wzrost wykorzystania ofiar do pracy przymusowej. Wejście Polski do strefy Schengen, tym samym możliwość swobodnego przekraczania granic, spowodowała, że Polska z kraju wyłącznie pochodzenia ofiar stała się krajem zarówno ich tranzytu, jak i przeznaczenia. Ofiary pochodzą głównie z krajów Europy Wschodniej, tj. Ukrainy, Bułgarii, Rumunii, a także państw azjatyckich – Tajlandii, Chin. Polskie ofiary wykorzystywane są głównie w krajach Europy Zachodniej –  w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech.

Na poziomie krajowym polska Policja w walce z handlem ludźmi współpracuje z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej.

O problemie, jakim jest handel ludźmi, należy pamiętać każdego dnia, nie tylko w okresie wakacji czy urlopów. Warto więc wiedzieć jak ustrzec się przed takimi zjawiskami i gdzie udać się po pomoc.

Jeśli stałeś się ofiarą handlu ludźmi zwróć się do ekspertów Krajowego Centrum Konsultacyjno-Interwencyjnego. Udzielą informacji, konsultacji prawnej i wsparcia w kontaktach z właściwymi instytucjami. Po pomoc do pracowników Centrum można zwrócić się telefonicznie, bądź mailowo: tel. 22 628 01 20, email: info@kcik.pl.

 

Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

Definicja

Na skutek nowelizacji Kodeksu karnego, dokonanej ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 98, poz. 626), która weszła w życie w dniu 8 września 2010 roku, do Kodeksu karnego została wprowadzona definicja legalna handlu ludźmi. Za handel ludźmi mogą być uznane wyłącznie czynności sprawcze wskazane wprost w art. 115 § 22 K.k., t.j.:

werbowanie (nakłanianie, zjednywanie, zaciąganie),transport (przemieszczanie, przewożenie z zastosowaniem środków komunikacji),dostarczanie (umieszczanie w innym miejscu),
przekazywanie (powierzanie, dawanie w celu dysponowania),przechowywanie (zatrzymywanie w jednym miejscu, przetrzymywanie w ukryciu) lub przyjmowanie osoby (zatrzymywanie przekazanej osoby).

Istotnym jest przy tym, że w celu wypełnienia znamion przestępstwa handlu ludźmi, wymienione wyżej czynności powinny zostać zrealizowane z zastosowaniem:

przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą.

Niezbędnym elementem w przypadku zakwalifikowania czynu jako wypełniającego znamiona przestępstwa handlu ludźmi jest również podjęcie określonego działania przez sprawcę w celu wykorzystania innej osoby, nawet za jej zgodą w różnych formach seksualnego wykorzystania (w tym w pornografii i w prostytucji), w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie oraz wszelkich innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Należy podkreślić przy tym, że jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte wyżej wymienione metody lub środki.

Przestępstwo handlu ludźmi jest w Polsce zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 189a Kodeksu karnego), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Handel ludźmi to przestępstwo, które bardzo często ma charakter transgraniczny. Specyfika Polski polega na tym, że jest ona jednocześnie krajem: pochodzenia ofiar wykorzystywanych w innych krajach Europy, docelowym dla ofiar, przede wszystkim, z krajów Wschodniej Europy i Azji,
tranzytu ofiar z Wschodniej Europy i Azji do krajów Europy Zachodniej.

 Nie bądźmy obojętni!

POLECAMY

http://handelludzmi.eu/

 

 

Powrót na górę strony