Informacje

DOŁĄCZ DO NAS, Zostań POLICJANTEM !

Zainteresowanym służbą w policji przypominamy, że rekrutacja nadal trwa. Dokumenty przyjmujemy przez cały rok. Kandydaci do służby w Policji po pozytywnym przejściu wszystkich etapów rekrutacji mogą wcielić się do służby jeszcze 30 grudnia 2019r. Zespół Doboru Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi cyklicznie organizuje spotkania informacyjne dla kandydatów, którzy już zrobili swój pierwszy krok i złożyli wymagane dokumenty, a także przygotowuje ich w zakresie testu sprawności fizycznej na aktywnych pokazach.

Przypominamy, Kandydat ubiegający się do służby w Policji powinien:

-posiadać obywatelstwo polskie,

-posiadać nieposzlakowaną opinię,

- być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-korzystać z pełni praw publicznych,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

 

WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ TO:

1. Pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji ( Kandydat musi napisać je samodzielnie i zaadresować do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi).

2. Wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B - do pobrania w KWP/KMP/KPP lub na stronie: 

http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp/15/3723/Przydatne_dokumenty.html,

3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne   kserokopie, a także zabrać ze sobą oryginały dokumentów do wglądu),

4. Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne   kserokopie – a także zabrać ze sobą oryginały dokumentów do wglądu),

5. Książeczka wojskowa (z pieczątką informującą o przeniesieniu do rezerwy).

Dodatkowo, na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi prowadzi procedurę rekrutacyjną w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe.

Warunkiem przystąpienia do ww. procedury jest złożenie wskazanych wyżej dokumentów uzupełnionych o:

- kopię świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginał należy dostarczyć do wglądu w momencie składania  dokumentów rekrutacyjnych),

- kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.

Kandydaci do służby w Policji mogą również przygotować się do testu sprawności fizycznej pod okiem policyjnych instruktorów podczas aktywnych pokazów.

Przypominamy również, że nasza służba to wiele perspektyw na przyszłość m.in:

-stabilne zatrudnienie
-możliwość awansu
-możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych
-możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleń
-możliwość studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
-uzyskanie uprawnień emerytalnych po 25 latach służby
-oferujemy stanowiska w różnych pionach o profilu zgodnym z zainteresowaniami oraz predyspozycjami kandydatów

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

• na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi www.lodzka.policja.gov.pl

http://lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic/811,Rekrutacja.html

• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji w Warszawie:

http://praca.policja.pl/portal/pwp/746/38752/Dokumenty_do_pobrania.html

• pod numerami tel. (42) 665–13–69; (42) 665–13–65, (42) 665-30-16.

DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA SKŁADAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9.00-15.00 W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI (W  KOMÓRCE DS. DOBORU  DO  SŁUŻBY)  Z ZASTRZEŻENIEM,  ŻE  W DNIACH 24 GRUDNIA (WIGILIA) ORAZ 31  GRUDNIA  (SYLWESTER) DOKUMENTY  NIE  SĄ PRZYJMOWANE.

Uwaga! DOKUMENTY MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ SKŁADANE W KOMENDACH POWIATOWYCH / MIEJSKICH POLICJI WOJ.  ŁÓDZKIEGO (W KOMÓRKACH KADROWYCH).

 

Zostań jednym z Nas!

 

  • kandydaci do służby przygotowują się na torze przeszkód
  • kandydaci do służby przygotowują się na torze przeszkód
  • kandydaci do służby przygotowują się na torze przeszkód
  • kandydaci do służby przygotowują się na torze przeszkód
  • kandydaci do służby przygotowują się na torze przeszkód
  • kandydaci do służby podczas spotkania rekrutacyjnego
  • kandydaci do służby podczas spotkania rekrutacyjnego
Powrót na górę strony