Kolejnych 74 nowych policjantów - zostań jednym z nas ! - Informacje - Policja Łódzka

Informacje

Kolejnych 74 nowych policjantów - zostań jednym z nas !

20 kwietnia 2021 roku ,podczas drugiego naboru w 2021 roku, szeregi policji województwa łódzkiego zasiliły kolejne 74 osoby. Do służby wcieliliśmy 53 mężczyzn i 21 kobiet. To oni tym razem zasilą głównie komendy powiatowe i miejskie naszego garnizonu.

20 kwietnia 2021 roku kolejne 74 osoby po pozytywnym zaliczeniu wszystkich procesów rekrutacji zostały wcielone do służby w Policji w województwie łódzkim. Tym razem podczas naboru zdecydowaną większość stanowili mężczyźni. Kwietniowy nabór jest solidnym wzmocnieniem jednostek powiatowych i miejskich garnizonu łódzkiego. Już wkrótce nastąpi ślubowanie nowo przyjętych adeptów sztuki policyjnej, po którym zostaną skierowani na szkolenie podstawowe zawodowe. Kolejno odbędą adaptacje zawodową i pod okiem opiekuna w jednostce macierzystej będą kontynuowali drugą część szkolenia podstawowego w służbie przygotowawczej.

W tym roku czekają nas jeszcze cztery wcielenia do służby w Policji. Przewidziane są na n/w terminy:

13 lipca 2021,

15 września 2021,

3 listopada 2021,

30 grudnia 2021.

Jakie wymagania należy spełnić?

Poszukujemy osób pewnych siebie, zdyscyplinowanych, a także odpornych na stres. Kandydaci do służby w Policji muszą obowiązkowo posiadać obywatelstwo polskie, ukończyć minimum szkołę średnią, a także nie mogą być karane prawomocnym wyrokiem sądu. Dodatkowo istotne są, aby osoby takie korzystały z pełni praw publicznych, były zdolne fizycznie i psychicznie działać w formacji umundurowanej, oraz miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. Powyższe pozytywnie spełnione warunki pozwalają na złożenie dokumentów i przystąpienie
do procesu rekrutacji. Warto pamiętać, że sam proces rekrutacji kandydatów jest bardzo złożony, sama procedura trwa średnio od 1,5 miesiąca do 3 miesięcy. W związku z powyższym wspomniane daty naborów obowiązują osoby, które przejdą cały proces rekrutacji i ich nazwiska znajdą się na liście rankingowej.

JAKIE ETAPY REKRUTACJI NALEŻY PRZEJŚĆ?

Kandydat spełniający wszystkie wspomniane wcześniej wymogi jest zdecydowany i składa wymagane dokumenty, którymi są: kwestionariusz
do służby, podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi o przyjęcie do służby, kserokopie i oryginały dokumentów, które potwierdzają wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje kandydata. Mężczyźni muszą okazać się także uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej. Komplet dokumentów należy złożyć w KWP w Łodzi lub innej terytorialnie najbliższej jednostce Policji.

Bądź CIERPLIWY!

Kandydat oczekuje na telefon lub korespondencję dotyczącą spotkania informacyjnego i możliwości przystąpienia do dalszego procesu rekrutacji. Na spotkaniu kandydat otrzymuje skierowanie do Szkoły Policji, w której odbywają się dwa pierwsze etapy: test wiedzy i test sprawności fizycznej.

TEST WIEDZY

Składa się z 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Jest to jedyny etap nieselekcyjny, oznacza to, że nie ma minimalnej liczby punktów do uzyskania, ale maksymalnie można mieć z niego ich aż 40.

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Należy się do niego przygotować!

Etap ten polega na pokonaniu toru przeszkód w czasie nieprzekraczającym 1,41 s. Z tego etapu, w zależności od uzyskanego czasu na torze, kandydaci mogą uzyskać od 43 do 60 punktów.
W przypadku niezaliczenia tego etapu obowiązuje 2 miesięczna karencja, czyli niemożność brania udziału w pozostałych etapach rekrutacji, zakończenie postępowania kwalifikacyjnego negatywnie,
a także niemożność składania dokumentów. przez okres trwania karencji.

NIE jesteś gotowy do sprawnościówki- przyjdź na aktywny pokaz! Z UWAGI NA PANDEMIĘ SĄ CZASOWO WSTRZYMANE

Aktywne pokazy to organizowane dla kandydatów do służby w Policji specjalne zajęcia sportowe, gdzie umożliwia się przede wszystkim pojedyncze wykonania elementów toru przeszkód, a także kompleksowego pokonania go i sprawdzenia umiejętności z zakresu sprawności fizycznej kandydatów do służby.

TEST PSYCHOLOGICZNY- MULTISELECT

Badanie pozwalające zweryfikować predyspozycje osobowościowe kandydata do służby w Policji. Przede wszystkim jego odporność
na sytuacje stresowe, dojrzałość emocjonalną, zachowania społeczne oraz postawę w pracy. Test składa się z 298 pytań, po jego rozwiązaniu następuje rozmowa z psychologiem. Maksymalna liczba punktów
do uzyskania na tym etapie to 60. Jeśli kandydat go nie zaliczy obowiązuje go 10 miesięczna karencja.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Odbywa się przed komisją, ma na celu ocenę umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi osobami, motywację do podjęcia służby
w Policji, społeczną postawę wobec ludzi oraz umiejętność autoprezentacji. Z tego etapu maksymalnie można uzyskać 60 punktów. Niezaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej to półroczna karencja.

USTALENIE STANU ZDROWIA

Kandydaci do służby przechodzą przez szereg badań psychologicznych, a także dodatkowo badani są przez 9 innych lekarzy specjalistów.
Gdy ten etap zostanie niezaliczony obowiązuje 6 miesięczna karencja.

POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE

Na podstawie m.in. prawidłowo i rzetelnie wypełnionej przez kandydata ankiety bezpieczeństwa osobowego ustala się czy zainteresowany może uzyskać dostęp do informacji niejawnych.

UMIESZCZENIE KANDYDATA NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

To moment kiedy kandydat jest przyjęty do służby w Policji. Następnie uzyskuje on informacje w jakiej jednostce będzie pełnili służbę i gdzie zostanie skierowany na szkolenie podstawowe.

Szczegółowe informacje dostępne są:

- na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce dobór do służby w Policji

- pod nr tel. 47 841 13-65 lub 47 841 22-18,

- na naszych Fanpage na Facebooku lub Instagramie @Zostań Łódzkim Policjantem

- za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres dobor@ld.policja.gov lub promocjakwp@ld.policja.gov.pl

DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI PRZYJMUJEMY PRZEZ CAŁY ROK!

  • broszura naborowa
  • czworo usmiechnietych policjantów i pies
  • ślubujący policjanci, w tle sztandar