Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SEZON ROWEROWY 2021

Bezpieczny rowerzysta – w świetle przepisów i nie tylko.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

Dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego lub przedsiębiorca prowadzący Ośrodek Szkolenia Kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – osobie niewymienionej w pkt. 1

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

Osiągnęła wymagany minimalny wiek (10 lat);
Wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych prze Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego lub zajęć prowadzonych przez Ośrodek Szkolenia Kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Sprawdzenie niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

Nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego;
Policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
Egzaminator;
Instruktor.

Sprawdzenie umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna. Dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia jadąc rowerem poruszają się po drogach publicznych na zasadach ruchu pieszych.

Osoba pełnoletnia nie musi posiadać uprawnień do kierowania rowerem:

Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym  oraz posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. z późn. zm.:

Art. 3 ust. 4. Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym.

Osoba nie posiadająca karty rowerowej także obowiązana jest jeździć zgodnie z przepisami prawa!

Obowiązkowe wyposażenie roweru:

z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Ścieżka rowerowa.

Najlepszym miejscem do jazdy rowerem jest droga dla rowerów, popularnie zwana „ścieżką rowerową”. Jeżeli wzdłuż naszej trasy biegnie droga dla rowerów mamy obowiązek z niej korzystać. Droga rowerowa często krzyżuje się z jezdnią, wówczas rowerzysta przejeżdża przez tę część jezdni gdzie znajduje się przejazd dla rowerzystów. Pas ruchu dla rowerów prowadzi w jednym kierunku i jest wydzielony z powierzchni jezdni, podczas gdy droga dla rowerów jest konstrukcyjnie oddzielona od jezdni (np. pasem zieleni), często też, tak jak chodnik, posadowiona wyżej niż jezdnia.

Poruszaj się jezdnią w ostateczności.

Rowerzysta ma obowiązek jechać drogą dla rowerów lub dla rowerów i pieszych, a gdy jej nie ma – poboczem. Jeżeli nie ma pobocza lub jazda nim jest niemożliwa, może korzystać z jezdni. Rowerzysta poruszający się po jezdni ma obowiązek jechać prawą stroną możliwie blisko jej krawędzi. Dopuszcza się wyjątkowo jadę po jezdni kierującemu rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Mimo, że takie zachowanie jest dozwolone może powodować niebezpieczne sytuacje.

Śluza rowerowa – co to takiego?

Śluza rowerowa zajmuje obszar na wlocie skrzyżowania przed linią zatrzymania samochodów. W tej strefie, rowerzyści mają prawo zająć całą szerokość jezdni (pasa ruchu), przeznaczoną do jazdy w danym kierunku. Gdy światła się zmienią rowerzyści ruszą wcześniej niż stojące za nimi samochody.

Czy można rowerem jechać po chodniku?

Rowerzysta może jechać chodnikiem jeśli: Opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierująca rowerem; Szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; Warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Szanuj prawa pieszych.

W sytuacji gdy, rowerzysta przejeżdża przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Rowerzysta ma zakaz jazdy po przejściu dla pieszych. Rower przez takie skrzyżowanie należy przeprowadzić.

Niebezpieczne zachowania:

jazda wzdłuż (przejeżdżanie) po przejściu dla pieszych,
jazda niewłaściwą częścią drogi,
nie sygnalizowanie zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy,
rozmowa przez telefon komórkowy,
brak obowiązkowego wyposażenia roweru, przede wszystkim oświetlenia,
kierowanie rowerem „po użyciu alkoholu”.

Praktyczne porady – gdy wybierasz się w drogę:

używaj tylko odpowiednio wyposażonego roweru,
poruszaj się zawsze prawidłową częścią drogi,
jeśli nie musisz nie poruszaj się po bardzo ruchliwych drogach,
przestrzegaj przepisów ruchu drogowego,
zadbaj o odpowiedni strój,
kask – nie zmniejszy prawdopodobieństwa wypadku, ale zabezpieczy przed jego skutkami,
uważaj na drodze – rowerzysta należy do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego, w konfrontacji z samochodem zawsze będzie poszkodowanym,
używaj kamizelki odblaskowej nawet w dzień
w interesie rowerzystów jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i stosowanie zasady szczególnej ostrożności,
rowerzysta jest gościem na chodniku dla pieszych, powinien ustąpić pieszemu pierwszeństwa,
uważaj, piesi mają skłonność do niekontrolowanych wtargnięć na ścieżkę rowerową,
obserwuj nawierzchnię drogi. Dziury w nawierzchni to duże niebezpieczeństwo. Niebezpieczne dla rowerzysty są koleiny i progi zwalniające, jeśli w porę się nie zwolni,
unikaj gwałtownego hamowania,
nagłe zatrzymanie się w miejscu jest niebezpieczne, bo możesz zostać najechany przez pojazd znajdujący się za Tobą albo stracić równowagę i spaść z roweru,
pamiętaj – im większa prędkość, tym dłuższa droga hamowania

Opracował: asp. sztab. Szymon Pytel, WRD KWP Łódź

Powrót na górę strony