Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca kluczem do bezpieczeństwa

W dniach 22-23 listopada 2022 roku na terenie województwa łódzkiego, w kompleksie hotelowo-konferencyjnym koło Łodzi odbyła się konferencja zamykająca wspólny projekt realizowany przez KWP w Łodzi wraz z partnerami pn. "Synergia służb kluczem do bezpiecznego jutra". Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Polskiej Policji.

Konferencję otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – nadinsp. Sławomir Litwin, który życzył zgromadzonym udanych obrad oraz tego, aby ta „synergia” stała się rzeczywistym kluczem do bezpiecznego jutra.
Od 2007 roku SYNERGIA służb przekładała się na wymierne wyniki w służbie, na ułatwienie współdziałania służb oraz skuteczniejszą walkę z przestępczością. Konferencja byłą uwieńczeniem wielu działań projektowych wykonanych z partnerami oraz ukoronowaniem wysiłku włożonego przez koordynatorów projektowych. Głównym celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie sprawności działania i kooperacji organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej w tym handlu ludźmi oraz przestępstw ze względu na płeć. W trakcie projektu przeprowadzono szkolenia krajowe m.in. dwudniowe warsztaty w Ośrodku Straży Granicznej w Otwocku, szkolenia z języka angielskiego, kontaktu z ofiarą handlu ludźmi, weryfikacji legalności zatrudnienia cudzoziemców. Wizytowano wybrane przez partnerów jednostki i komórki organizacyjne, w tym Placówkę Straży Granicznej w Lesznowoli i Warszawa Okęcie, Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce oraz zagranicą, w tym w Słowenii, Niemczech oraz Sekretariat Generalny Interpolu w Lyonie.
Głos zabrali także przedstawiciele partnerów projektowych, w tym generał brygady Straży Granicznej  Robert Bagan - Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej , nadinspektor Waldemar Wołowiec - Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, major  Michał Chrościelewski  - Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie,  Pani Anna Jurkiewicz – Wiceprezes Zarządu Fundacji Itaka, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych oraz Pan Jakub Horn - z Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W porozumieniu z Panią Ireną Dawid-Olczyk przedstawiono także materiały firmowe należące do Fundacji  LaStrada - Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu a w trakcie Konferencji uczestnicy mogli zapoznać się także w przygotowaną przez Fundację wystawą.
Przedstawiciele parterów projektowych zostali także uhonorowani, w podziękowaniu za partnerstwo projektowe i współpracę, pamiątkowymi tabliczkami przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.
Jak podkreślił Kierownik Projektu kom. Włodzimierz Lesiewicz – Oficer Kontaktowy ds. Międzynarodowej Wymiany Informacji Kryminalnych KWP w Łodzi, celem projektu i  konferencji było pokazanie siły i szeregu możliwości współpracy z partnerami, a także przekazanie tego, że kontakty osobiste i ich utrzymywanie wśród przedstawicieli służb w kraju i zagranicą są rzeczą najważniejszą w celu szybkiego i sprawnego przepływu informacji oraz podejmowania czynności mających na celu zatrzymanie sprawców lub udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. O tej sile mówili także inni prelegenci w tym podinsp. Adam Jurek - Naczelnik WWK KWP w Łodzi, przekazując informacje na temat podjętych działań z parterami i możliwości współpracy. Konferencję uświetnili swoimi prelekcjami także Pani dr. Magdalena EL-Ghamari, pracownik Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas w Warszawie, Pan Paweł Wąsik – prokurator oddelegowany do Eurojust, Pan insp. Dariusz Walichnowski – Komendant Powiatowy Policji w Kutnie, Pan kmdr. ppor. Robert Mroczek z Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Pan Robert Kurzewski - wcześniejszy officer/expert Federalnego Urzedu Kryminalnego w Austrii.
Najważniejszym przesłaniem jest współpraca i współdziałanie, które w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebne, zwłaszcza mając na uwadze brak granic oraz korzystanie przez przestępców z coraz szerszego szukania w celu czerpania profitów z przestępczości. Wzajemna wymiana informacji oraz wiedzy pomiędzy służbami przyczynia się do skutecznego wykorzystania dostępnych narzędzi oraz skuteczniejszego ścigania sprawców przestępstw.
Projekt oraz wykonane w jego ramach działania, w tym konferencja kończąca, zostały ocenione bardzo wysoko przez partnerów zagranicznych, którzy licznie przybyli na nią m.in. z Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie i jednostek policyjnych ze Słowenii oraz Gruzji a także gruzińskiego Oficera Łącznikowego płk. Georga Gamsakhurdia oraz Oficerów Łącznikowych Polskiej Policji i Straży Granicznej w Niemczech podinsp. Rafała Hokusza oraz ppłk SG Danuty Łazarczyk.
Należy także podkreślić przełożenie projektu na codzienną współpracę z organizacjami pozarządowymi takimi jak La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu oraz Fundacja Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.
W ramach projektu przeszkolonych zostanie łącznie 300 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej. W pierwszej fazie, wyselekcjonowani uczestnicy projektu, zajmujący się zwalczaniem przestępczości związanej z handlem ludźmi oraz przestępczością ze względu na płeć ( w ilości 100 osób) przejdą przez wszystkie stadia projektowe, a potem przekażą ta wiedzę w swoich jednostkach organizacyjnych/komórkach organizacyjnych.
W związku z koniecznością przeprowadzenia części szkoleń w formie online i poczynionymi w związku z tym oszczędnościami, w ramach projektu zostanie przeprowadzona jeszcze jedna dodatkowa wizyta studyjna w jednym z krajów takich jak Litwa, Łotwa lub Estonia w II kwartale 2022 roku. Zwieńczeniem projektu będzie sporządzenie raportu, dotyczącego handlu ludźmi przy wykorzystaniu kanałów międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych ze szczególnym uwzględnieniem Interpolu i przesłanie go do 50 polskich i zagranicznych jednostek policyjnych oraz SG. Projekt numer NMF/PA20/027 został sfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 z Programu "Sprawy wewnętrzne” – obszar tematyczny: Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”. Całkowita wartość projektu to 259 927 EUR z czego dofinansowanie otrzymane od Norwegii wynosi 85% wartości projektu - 220 938 EUR. Pozostałe koszty w wysokości 38 989 EUR finansowane są z budżetu państwa. Okres realizacji projektu: lipiec 2021 - grudzień 2022
Partnerami w projekcie są:

 • Nadwiślański Oddział Straży Granicznej – jako podmiot publiczny związany z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego (NwOSG),
 • Komenda Wojewódzka Policji  z/s w Radomiu (KWP Radom),
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie (OISW Warszawa),
 • La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu (La Strada),
 • Fundacja Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych (Itaka),
 •  Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW),

Partnerami merytorycznymi w projekcie są:

 • Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji (BMWP KGP),
 •  Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji (BK KGP)
 • Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych INTERPOL, reprezentowana przez Sekretariat Generalny Interpolu – Interpol General Secretariat (IPSG),
 • Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej – European Border and Coast Guard Agency (Frontex), jednostki policyjne w Słowenii, Niemczech, Gruzji i inne

/opr. WWK KWP w Łodzi/

 

 • Konferencja podsumowująca projekt, występ orkiestry.
 • Konferencja podsumowująca projekt, nadinspektor Sławomir Litwin wita uczestników.
 • Konferencja podsumowująca projekt, nadinspektor Sławomir Litwin wita uczestników.
 • Konferencja podsumowująca projekt, wystąpienie inspektora Tomasza Olczyka.
 • Konferencja podsumowująca projekt, wystąpienie generała brygady SG Roberta Bagana.
 • Konferencja podsumowująca projekt, wystąpienie nadinspektora Waldemara Wołowca.
 • Konferencja podsumowująca projekt, uczestnicy słuchają wystąpienia prelegenta.
 • Konferencja podsumowująca projekt, wystąpienie majora Michała Chrościelewskiego.
 • Konferencja podsumowująca projekt, wystąpienie Anny Jurkiewicz.
 • Konferencja podsumowująca projekt, wystąpienie Jakuba Horna.
 • Konferencja podsumowująca projekt, uczestnicy słuchają prelegenta.
 • Konferencja podsumowująca projekt, uczestnicy oglądają prezentację multimedialną.
 • Konferencja podsumowująca projekt.
 • Konferencja podsumowująca projekt, wystąpienie nadkomisarza Adama Jurka.
 • Konferencja podsumowująca projekt, wystąpienie Magdaleny EL-Ghamari.
 • Konferencja podsumowująca projekt.
 • Konferencja podsumowująca projekt, wystąpienie inspektora Dariusza Walichnowskiego.
 • Konferencja podsumowująca projekt.
Powrót na górę strony