Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

ŁÓDZKA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi 04 lutego 2016r w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi zorganizowane zostały konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi, Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miejskiej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Służby Ochrony Kolei, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przedstawicieli Rad Osiedli, mieszkańców Łodzi oraz Komendantów Komisariatów I – VIII i Naczelników Wydziału Ruchu Drogowego, Wydziału Sztab Policji KMP w Łodzi. W spotkaniu wzięło udział 97 uczestników .

Komendant Miejski Policji w Łodzi mł. insp. Piotr Beczkowski powitał zebranych, dziękując za przybycie, troskę i zainteresowanie sprawami dotyczącymi poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Przybliżył założenia opracowanej w Komendzie Głównej Policji  Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce. Podkreślał duże znaczenie opinii i informacji uzyskanych od mieszkańców o miejscach uznanych za niebezpieczne, czy rodzajach zagrożeń najczęściej występujących w lokalnych społecznościach, w ich diagnozowaniu i rozmieszczeniu, co będzie miało znaczący wpływ na rzetelne i wyczerpujące opracowanie mapy społecznego zagrożenia. 
    Debata zainaugurowała cykl spotkań, które mają na celu realizację na poziomie lokalnym założeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce. Kolejne konsultacje będą organizowane systematycznie przez poszczególne komisariaty na terminie im podległym, w których każdorazowo udział wezmą mieszkańcy, przedstawiciele instytucji i służb pracujących na rzecz poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia obywateli. 
    Podkom. Robert Ludwikowski – Zastępca Naczelnika Prewencji KMP w Łodzi omówił dane zawarte w prezentacji o stanie bezpieczeństwa, strukturze pionu prewencji KMP oraz założeniach związanych z projektowaniem mapy zagrożeń. Następnie głos zabrali przedstawiciele służb mundurowych, którzy przybliżyli ocenę stanu bezpieczeństwa opracowana  na podstawie własnych analiz i związaną ze specyfiką ich służby, wskazywali przypadki i rodzaje naruszeń prawa i porządku publicznego występujące najczęściej.
    Po czym rozpoczęła się część przeznaczona na dyskusję, podczas której przedstawiciele Rad Osiedli i mieszkańcy składali wnioski i postulaty zawierające szczegóły dotyczące miejsc i zdarzeń, które i ich odczuciu mają wpływ na bezpieczeństwo i komfort życia. Podkreślali dobrą współpracę ze służbami mundurowymi, wskazując jednocześnie obszary, w których należy jeszcze poprawić czy udoskonalić wzajemne relacje. 
    Komendant Miejskie Policji mł. insp. Piotr Beczkowski podejmując dialog z uczestnikami na bieżąco odnosił się do zgłaszanych uwag i spostrzeżeń jednocześnie zobowiązując kierowników jednostek i komórek organizacyjnych, podległych KMP w Łodzi do podjęcia stosownych, niezwłocznych działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości. 
    Na zakończenie Komendant Miejski Policji w Łodzi podsumował wnioski zgłaszane przez uczestników spotkania oraz podziękował uczestnikom za przybycie i udział w konsultacjach zapraszając jednocześnie do czynnego uczestnictwa w kolejnych spotkaniach organizowanych przez Policję, podkreślając znaczenie opinii mieszkańców na temat poczucia ich bezpieczeństwa, które stanowi priorytet działań Policji.
 

  • Komendanci Miejscy policji w Łodzi podczas debaty
  • Komendanci Miejscy Policji w Łodzi podczas debaty
  • przemawia jeden z uczestników
Powrót na górę strony