Prawa człowieka

Pełnomocnicy ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji

Komenda Główna Policji

mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz
email: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl
tel.: 47 7212258

 

Marta Krasuska
email: marta.krasuska@policja.gov.pl
tel.: 47 7215744

Komenda Stołeczna Policji

mł. insp. Agata Malinowska
emailochrona.praw.czlowieka@ksp.policja.gov.pl
tel.:  
47 7237082

 

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

podkom. Marlena Połowianiuk
tel.: 
47 7112033
emailprawa.czlowieka.kwp@bk.policja.gov.pl

 

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

podinsp.. Anna Frencel
emailanna.frencel@bg.policja.gov.pl
tel.: 
47 7515426

 

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

mł. insp. Hanna Kowalewicz
emailhanna.kowalewicz@gd.policja.gov.pl
tel.: 
47 7414702

 

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

mł. insp. Sławomir Konieczny
emailslawomir.konieczny@go.policja.gov.pl
tel.: 
47 7911530

 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

mł. insp. Krzysztof Kazek
emailkrzysztof.kazek@ka.policja.gov.pl
tel.: 
47 8511672

 

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

nadkom. Joanna Michałek
emailjoanna.michalek@ki.policja.gov.pl
tel.: 
47 8022009

 

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

podinsp. Anna Maj-Wydra
emailanna.wydra@malopolska.policja.gov.pl
tel.: 
47 835402547 8354026

 

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

podinsp. dr Edyta Naja
emailedyta.naja@lu.policja.gov.pl
tel.: 
47 8114519

 

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

mł. insp. Małgorzata Ratajczyk
emailmalgorzata.ratajczyk@ld.policja.gov.pl
tel.: 
47 8412775

 

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

podinsp. Dorota Rak
emaildorota.rak@ol.policja.gov.pl
tel.: 
47 7315533

Tomasz Czepirski
email tomasz.czepirski@ol.policja.gov.pl
tel.: 
47 7315534

 

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

podinsp. Iwona Guterch
emailiwona.guterch@op.policja.gov.pl
tel.: 
47 8643182

 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

podinsp. Dariusz Giersz
emailopc@po.policja.gov.pl
tel.: 
47 7712859

nadkom. Kamil Sikorski - zastępca Pełnomocnika
emailopc@po.policja.gov.pl
tel.: 
47 7712859

 

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

mł. insp. dr Zenon Romanek
emailzenon.romanek@ra.policja.gov.pl
tel.: 
47 7012079

 

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

mł. insp. Paweł Międlar
emailopc@rz.policja.gov.pl oraz pawel.miedlar@rz.policja.gov.pl
tel.: 
47 8212905

 

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

podinsp. Elżbieta Szatanik
email:  elzbieta.szatanik@sc.policja.gov.pl
tel.: 
47 7811799

 

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

nadkom. Bartłomiej Majchrzak
emailprawa-czlowieka@wr.policja.gov.pl
tel.: 
47 8714521

 

Centralne Biuro Śledcze Policji

nadkom. Joanna Pławecka
emailjoanna.plawecka@cbsp.policja.gov.pl
tel.: 
47 7215215

 

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

podinsp. Damian Zimny
email damian.zimny@cbzc.policja.gov.pl
tel.: 
47 7256463

podkom. Aneta Filipek
emailaneta.filipek@cbzc.policja.gov.pl
tel.: 
47 7214215

 

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

podinsp. Beata Zbańska
emailbeata.zbanska@policja.gov.pl
tel.: 
47 7212943

 

Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”

podinsp. Iwona Andratowicz
emailiwona.andratowicz@policja.gov.pl
tel.: 
47 7218236

 

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

podinsp. Grzegorz Ozimek
emailgrzegorz.ozimek@policja.gov.pl
tel.: 
47 7214727

 

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

podinsp. Wojciech Bilewicz
emailw.bilewicz@wspol.edu.pl
tel.: 
47 7335979

 

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

mł. asp. Dariusz Rajski
emaildariusz.rajski@csp.edu.pl
tel.: 
47 7255233

 

Szkoła Policji w Katowicach

nadkom. Grzegorz Sala
emailgrzegorz.sala@policja.gov.pl
tel.: 
47 8516314

 

Szkoła Policji w Pile

podinsp. Leszek Bieliński
emailleszek.bielinski@sppila.policja.gov.pl
tel.: 
47 7742422

 

Szkoła Policji w Słupsku

podinsp. Dorota Trzaskuś
emaildorota.trzaskus@spslupsk.policja.gov.pl
tel.: 
47 7437347


 

"Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka". (Art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji)

 

 

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
ds. Ochrony Praw Człowieka


mł. insp. Małgorzata Ratajczyk

 

91-048 Łódź, ul.Lutomierska 108/112
tel.: 47 841 27 75
e-mail: prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl


 

Zadania Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka:

1. propagowanie praw człowieka oraz dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa łódzkiego;
2. monitorowanie działań pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, podejmowanych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa łódzkiego;
3. rozpowszechnianie w garnizonie łódzkim Policji standardów i zaleceń wynikających z aktów prawa międzynarodowego w zakresie praw i wolności człowieka przyjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej;
4. monitorowanie i koordynowanie działań w garnizonie łódzkim Policji w zakresie realizacji zaleceń instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych powołanych ds. ochrony praw człowieka;
5. monitorowanie i koordynowanie działań w garnizonie łódzkim Policji w zakresie realizacji zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka;
6. monitorowanie opracowywanych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji na terenie województwa łódzkiego sprawozdań z realizacji postanowień konwencji przyjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:
a) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,
b) Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego,  nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania,
c) Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji,
d) Konwencji o Prawach Dziecka;
7. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc, w zakresie ochrony praw człowieka, działania w jednostkach organizacyjnych Policji województwa łódzkiego;
8. diagnozowanie i  inicjowanie potrzeb szkoleniowych w garnizonie łódzkim Policji, w zakresie przestrzegania praw człowieka przez policjantów województwa łódzkiego;
9. przygotowywanie i prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników garnizonu łódzkiego Policji w zakresie przestrzegania praw człowieka;
10. monitorowanie i koordynowanie działań szkoleniowych i popularyzacyjnych z zakresu ochrony praw człowieka w garnizonie łódzkim Policji;
11. reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, w wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
12. sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów garnizonu łódzkiego Policji ze standardami ochrony praw człowieka;
13. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Komendy w zakresie ochrony praw człowieka;
14. współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.
Powrót na górę strony