Wydział Konwojowy - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział Konwojowy

Wydział Konwojowy

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
ul. Pienista 71
94-109 Łódź
tel. 47 841-20-70 lub 47 841-31-30
fax 47841-17-39

e-mail : konwojowy@ld.policja.gov.pl

Naczelnik
mł. insp. Marek Nosowicz

Zastępca Naczelnika
kom. Krzysztof Kubacki

 

Do zadań Wydziału Konwojowego należy w szczególności:

1) organizowanie i realizowanie konwojów osób z aresztów śledczych i zakładów  karnych oraz konwojów i doprowadzeń osób nieletnich;

2) realizowanie doprowadzeń cudzoziemców do organów Straży Granicznej;

3) realizowanie konwojów osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej;

4) realizowanie doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia się na wezwanie organu wzywającego, którego siedziba znajduje się poza obszarem działania jednostki Policji;

5) wzmacnianie konwojów wartości pieniężnych lub muzealiów;

6) współpraca z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur oraz wdrożenia rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystani  sił i środków kierowanych do realizacji zadań konwojowych;

7) współpraca z Centralnym Biurem Śledczym Policji, komórkami służby kryminalnej Komendy Głównej Policji, a także innymi formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w sądach i prokuraturach w zakresie zabezpieczenia czynności procesowych o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa;

8) wykonywanie zadań policji sądowej między innymi w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów i prokuratur, ochrony życia i zdrowia sędziów i prokuratorów oraz czynności procesowych zleconych przez sąd i prokuratora;

9) realizowanie konwojów etapowych w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie;

10) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w zakresie kompetencji wydziału;

11) udział w zabezpieczeniu imprez masowych i innych działaniach policyjnych realizowanych w formie akcji i operacji;

12) koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych,

13) analiza przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas konwojów i doprowadzeń osób, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych,

14) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka.