Audytor Wewnętrzny - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny

Elżbieta Fliszewska

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112 91-048 Łódź
tel. 47 841-20-20, fax 47 841-17-90

 audytor@ld.policja.gov.pl

Zakres zadań:

1. wspieranie Komendanta w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze,

2. przeprowadzenie audytu wewnętrznego na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego lub - w uzasadnionych przypadkach - poza nim,

3. terminowe sporządzanie i przedkładanie rocznego planu audytu wewnętrznego , sprawozdania z wykonania planu audytu oraz pozostałych dokumentów sprawozdawczych organom określonym przepisami regulującymi zasady funkcjonowania audytu wewętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.