Wydział Komunikacji Społecznej - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Wydział Komunikacji Społecznej

Wydział Komunikacji Społecznej


Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. 47 841-22-10 lub 47 841-29-30  fax 47 841-17-90

e-mail: wks@ld.policja.gov.pl


Naczelnik
kom. Radosław Włodarek

 

Zastępca Naczelnika

podinsp. Rafał Mrozowski
 

 

ZADANIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 

1. realizowanie zadań związanych z komunikacją wewnętrzną komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji,

2. promowanie inicjatyw i przedsięwzięć służących kreowaniu pozytywnego wizerunku Policji,

3. organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych ze współpracą pozaoperacyjną Komendanta z partnerami zagranicznymi,

4. prowadzenie współpracy z urzędami i organami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami zaangażowanymi w działalność na rzecz zwalczania przestępczości i poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego,

5. opracowywanie okresowych analiz zleconych przez Komendanta oraz formułowanie wniosków i przekazywanie ich Komendantowi,

6. organizowanie i koordynowanie działań w zakresie kontroli zarządczej,

7. organizowanie obsługi kancelaryjno-biurowej Komendanta, I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji i zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji,

8. prowadzenie kancelarii ogólnej oraz nadzorowanie pracy kancelaryjnej w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji,

9. organizowanie narad, odpraw, konferencji i spotkań kierownictwa Komendy,

10. koordynowanie i organizowanie uroczystości policyjnych z udziałem kierownictwa Komendy na obszarze województwa łódzkiego,

11. wdrażanie i doskonalenie w jednostkach Policji i komórkach organizacyjnych Komendy systemu działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej,

12. wykonywanie zadań z obszaru badań społecznych dotyczących funkcjonowania Policji oraz badań wewnętrznych wśród policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji.

13. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej,

14. sprawowanie opieki duszpasterskiej nad policjantami i pracownikami Komendy i jednostek Policji,

15. sprawowanie opieki nad aulą Komendy,

16. zapewnienie obsługi poligraficznej Komendy.