Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Podstrony - Struktura - Policja Łódzka

Podstrony - Struktura

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

tel. 47 841-22-36, fax 47 841-22-22

e-mail: bhp@ld.policja.gov.pl

 

Koordynator Zespołu:

Maria Narowska

 

 

Nadzorujący z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi:

podinsp. Krzysztof Sztandera  Radca Wydziału Kontroli KWP w Łodzi
 

Zadania Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KWP w Łodzi:

- kontrolowanie warunków służby i pracy oraz prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Oddziale Prewencji Policji w Łodzi, Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi zs. w Sieradzu oraz Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Łodzi,
- bieżące informowanie Komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z propozycjami i wnioskami zmierzającymi do usuwania i eliminowania tych zagrożeń,
- udział w prowadzeniu postępowań powypadkowych dotyczących wypadków policjantów i pracowników w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji,
- sporządzanie i przedstawianie Komendantowi okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w Komendzie i jednostkach Policji wymienionych w pkt. 1 zwierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie zagrożeniom występującym w środowisku służby i pracy oraz poprawę warunków służby i pracy,
- doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz w zakresie organizacji i metod służby i pracy na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
- udział w identyfikacji zagrożeń występujących na stanowiskach służby i pracy oraz udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach służby i pracy Komendy i jednostek Policji wymienionych w pkt. 1,
- współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,
- prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dla osób przyjmowanych do służby lub pracy w KWP w Łodzi,
- współpraca z komisjami lekarskimi podległymi MSW w zakresie orzecznictwa o uszczerbku na zdrowiu,
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną służby i pracy, w szczególności z Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną.