Zakres działania

Zakres działania

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi jest organem administracji rządowej na obszarze województwa, działającym w imieniu Wojewody oraz własnym. Jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, w zakresach ustalonych przepisami, podlega Komendantowi Głównemu Policji oraz Wojewodzie Łódzkiemu.

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji, złożony po zasięgnięciu opinii Wojewody Łódzkiego.  

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi jest przełożonym wszystkich policjantów na terenie swojego działania i koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie województwa łódzkiego.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Wojewodzie Łódzkiemu. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi:

  • Koordynuje, nadzoruje i wykonuje czynności operacyjno - rozpoznawcze, dochodzeniowo śledcze w celu sprawnego ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.
  • Koordynuje, nadzoruje i wykonuje czynności związane z poszukiwaniem osób i rzeczy oraz identyfikacji zwłok.
  • Koordynuje i nadzoruje działalność komend w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych.
  • Kontroluje sprawność działania jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.
  • Inspiruje i koordynuje programy prewencyjne oraz kampanie społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  • Współpracuje z jednostkami Policji z terenu innych województw oraz zagranicznymi formacjami policyjnymi lub ich organizacjami międzynarodowymi.
  • Wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawach.

Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi prowadzona jest strona internetowa oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje:
Główna siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi znajduje się na ulicy Lutomierskiej 108/112 w Łodzi.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej komendy, komisariatu albo posterunku Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

 

Film Infomacja o zakresie działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i Komendy Wojewódzkiej Policji w łodzi w polskim języku migowym (PJM)

Pobierz plik Infomacja o zakresie działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i Komendy Wojewódzkiej Policji w łodzi w polskim języku migowym (PJM) (format mp4 - rozmiar 28.75 MB)

Powrót na górę strony