Skargi i wnioski - Policja Łódzka

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać
w  Wydziale Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. 47 841-22-11, 0 800 149 971, fax 47 841-22-22
e-mail: skargi@ld.policja.gov.pl

 

Naczelnik
mł. insp. Łukasz Owczarczyk


e-mail: kontrola@ld.policja.gov.pl


Zastępca Naczelnika

p.o. podinsp. Aleksandra Jędrzejczak

 

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zaleca się ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi związanych ze składaniem skarg i wniosków. Powyższe dotyczy także przyjęć interesantów przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi (lub jego Zastępców) realizowanych w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00 – 17.00. Oczywiście funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pozostają do Państwa dyspozycji

Przypominamy, iż wniesienie skarg i wniosków możliwe jest również za pośrednictwem poczty, przy pomocy  środków technicznych – telegramem, faksem na numer (42) 665-22-22, jak również za pośrednictwem Internetu na adres mailowy http://skargi@ld.policja.gov.pl

         Każda korespondencja kierowana do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi zostanie załatwiona zgodnie z właściwością.

         Ponadto, do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów (42) 665-22-22 lub 0 800 149 971. Dzwoniąc pod wskazane numery uzyskacie Państwo wskazówki w zakresie procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji.

         Powyższe związane jest z ograniczeniem interakcji społecznych do minimum, zwłaszcza w sytuacjach, gdy możliwe jest skierowanie zgłoszonych problemów w formie pisemnej.

 

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483), Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

 

W ujęciu ogólnym przedmiotem skargi w rozumieniu art. 227 kpa mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji. Natomiast wniosek w rozumieniu art. 241 kpa dotyczy propozycji ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatyw zmierzających do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.O tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje zgodnie z art. 222 kpa jego treść, a nie tytuł nadany przez autora. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków rozpoczyna się z  chwilą złożenia i przyjęcia skargi (wniosku).

Przepis art. 253 § 1 kpa zobowiązuje organ Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych terminach. Obowiązek przyjmowania obywateli w sprawach skarg spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych Policji. Nie jest to obowiązek codziennego przyjmowania interesantów, czynność tę ograniczono do jednego dnia w tygodniu. Godziny przyjęć określa kierownik jednostki organizacyjnej. Informacja o terminach przyjęć powinna być wywieszona w miejscu widocznym. W sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi (lub jego Zastępcy) przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 15.00 -17.00, a w przypadku gdy jest to dzień świąteczny albo wolny od pracy, w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Termin ten został dostosowany do dnia przyjęć interesantów przez administrację państwową województwa łódzkiego.

Ponadto w KWP w Łodzi policjanci Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 9 -15, tel. 47 841-13-73, 47 841- 22-15, 47 841-20-53, 47 841-20-40.
 
Prawo przewiduje różne sposoby wniesienia skarg i wniosków. Można je wnosić pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), ustnie do protokołu, a także przy pomocy środków technicznych – telegramem i faksem. Rozwój techniki dał możliwość wnoszenia skarg także za pośrednictwem Internetu. Skargi/wniosku nie mozna złożyć telefonicznie. W przypadku skargi lub wniosku złożonego telefonicznie (często zgłaszanych dyżurnym jednostek Policji) informuje się składającego, że powinien zgłosić się osobiście lub przesłać pismo do jednostki. Niespełnienie tego wymogu pozbawi tak przedstawioną skargę lub wniosek nadania biegu czynnościom wyjaśniającym oraz spowoduje, że wnoszący nie otrzyma odpowiedzi.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- imie i nazwisko wnoszącego,

- dokładny adres do korespondencji,

- dokładny opis zdarzenia.

Skargi mozna składać w imieniu innych osób wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszacej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania. Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby, niekoniecznie policjanta, może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 kk.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi działa przez cała dobę infolinia 0 800 149 971 lub 800 149 971  (w zależności od operatora)

Dzwoń do nas, jeżeli:

dostrzegłeś zaniedbania w działaniach Policji województwa łódzkiego, jesteś niezadowolony z reakcji Policji na zgłoszenie wymagające interwencji, masz zastrzeżenia do sposobu przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie lub wykroczeniu, Twoim zdaniem policjant nienależycie wykonywał zadania służbowe bądź naruszył praworządność chcesz przekazać informację dotyczącą działań lub powiązań przestępczych policjantów bądź pracowników Policji.

Możesz przekazać informację lub uzyskać wskazówki w zakresie procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji. Infolinia obsługiwana jest przez całą dobę w dni robocze od godziny 8.00 do godz. 16.00 przez policjantów Wydziału Kontroli KWP w Łodzi, a w pozostałych godzinach oraz w dniach wolnych od pracy przez Dyżurnego lub Zastępcę Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Zgłoszenia te podlegają rejestracji w formie zapisu elektronicznego.

Art. 225 paragraf 1 KPA:

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku  albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. "Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając sie przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia, zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje". J. Borkowski, w Adamiak, Borkowski, Komentarz 2014 s. 813