Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień walki z handlem ludźmi

18 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. W tym roku będą to już XI obchody. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym Policja, organizacje rządowe jak i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, aby nie zostać ofiarą tego przestępstwa. Jesteś ofiarą lub świadkiem handlu ludźmi? Poinformuj!

Jeśli jesteś osobą, która została pokrzywdzona w wyniku wykorzystania (np. w prostytucji, w pracy o charakterze przymusowym) lub posiadasz informacje na temat bezprawnych działań związanych z wykorzystaniem innej osoby niezwłoczne powiadom Policję!

Prześlij informację bezpośrednio na Policję, na adres:

handelludzmibsk@policja.gov.pl

Zadzwoń na numer telefonu zaufania:

+48 664 974 934

 

Nie bądźmy obojętni!

POLECAMY

http://handelludzmi.eu/

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/150041,XI-Europejski-Dzien-Przeciwko-Handlowi-Ludzmi.html

 

Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

Definicja

Na skutek nowelizacji Kodeksu karnego, dokonanej ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 98, poz. 626), która weszła w życie w dniu 8 września 2010 roku, do Kodeksu karnego została wprowadzona definicja legalna handlu ludźmi. Za handel ludźmi mogą być uznane wyłącznie czynności sprawcze wskazane wprost w art. 115 § 22 K.k., t.j.:

werbowanie (nakłanianie, zjednywanie, zaciąganie),
transport (przemieszczanie, przewożenie z zastosowaniem środków komunikacji),
dostarczanie (umieszczanie w innym miejscu),
przekazywanie (powierzanie, dawanie w celu dysponowania),
przechowywanie (zatrzymywanie w jednym miejscu, przetrzymywanie w ukryciu)
lub przyjmowanie osoby (zatrzymywanie przekazanej osoby).

Istotnym jest przy tym, że w celu wypełnienia znamion przestępstwa handlu ludźmi, wymienione wyżej czynności powinny zostać zrealizowane z zastosowaniem:

przemocy lub groźby bezprawnej,
uprowadzenia,
podstępu,
wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą.

Niezbędnym elementem w przypadku zakwalifikowania czynu jako wypełniającego znamiona przestępstwa handlu ludźmi jest również podjęcie określonego działania przez sprawcę w celu wykorzystania innej osoby, nawet za jej zgodą w różnych formach seksualnego wykorzystania (w tym w pornografii i w prostytucji), w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie oraz wszelkich innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Należy podkreślić przy tym, że jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte wyżej wymienione metody lub środki.

Przestępstwo handlu ludźmi jest w Polsce zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 189a Kodeksu karnego), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Handel ludźmi to przestępstwo, które bardzo często ma charakter transgraniczny. Specyfika Polski polega na tym, że jest ona jednocześnie krajem:

pochodzenia ofiar wykorzystywanych w innych krajach Europy,
docelowym dla ofiar, przede wszystkim, z krajów Wschodniej Europy i Azji,
tranzytu ofiar z Wschodniej Europy i Azji do krajów Europy Zachodniej.

 

 

 

W 2017 roku   w łódzkim garnizonie policji  prowadzono w obszarze przestępczości handlu ludźmi  4 postępowania przygotowawcze. W dwóch  już doszło do przedstawienia zarzutów 15 osobom. Odpowiedzą za handel ludźmi, czerpanie korzyści z prostytucji i ułatwianie tego procederu oraz za  przestępstwa skarbowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli mienie o wartości ponad 24000 złotych oraz dwie nieruchomości.

 

Zespół do spraw handlu ludźmi prowadzi nadzór nad czynnościami prowadzonymi przez komendy miejskie i powiatowe na terenie województwa łódzkiego. Odpowiada  także za współpracę z organizacjami wspierającymi ofiary takich przestępstw (w tym głównie organizację "You Can Free Us"), a także innymi instytucjami i służbami działającymi w tym obszarze przestępczości (w tym głównie ze Strażą Graniczną).

 

W tym roku  w zakresie zwalczania handlu ludźmi przeszkolono 368 funkcjonariuszy pionu kryminalnego oraz 308 pionu prewencyjnego.

 

Powrót na górę strony