Prawa człowieka

Materiały do pobrania

"Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji" - PDF do pobrania

"Praktyczny poradnik savoir - vivre wobec osób niepełnosprawnych" - PDF do pobrania

"Fundamental rights based police training" - PDF do pobrania

„Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce"  - PDF do pobrania

"Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych" - PDF do pobrania

Publikacja Biura Rzecznika Praw Dziecka "Ochrona przesłuchiwanych dzieci"  - PDF do pobrania

Publikacja Biura Rzecznika Praw Dziecka "Prawa dziecka - dokumenty Rady Europy" - PDF do pobrania

"Będę świadkiem w sądzie - poradnik dla dzieci i młodzieży" - PDF do pobrania

"Jestem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego" - PDF do pobrania

"Handel kobietami - przewodnik dla ofiar i organizacji pomocowych" - PDF do pobrania

Protokół Stambulski - podręcznik skutecznego badania i dokumentowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (przetłumaczony na język polski dokument przekazało MSZ; tłumaczenie przygotowano w ramach projektu "Response to Vulnerability in Asylum" 2012 - 2013, prowadzonego przez Przedstawicielstwo Regionalne Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców na Europę Centralną, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców) - PDF do pobrania

Debaty o nienawiści - rozmowy o: nienawiści, dyskryminacji, nieufności Jana Nowaka-Jeziorańskiego w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich - PDF do pobrania

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniach sądowych i przed innymi organami - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - PDF do pobrania

Poznaj swoje prawa do informacji o zarzutach karnych - PDF do pobrania

Rasizm. Walczę, nie milczę. (Racism. Say it to fight it.) - Zgłoś rasizm na Policję (Report racism to the Police) - Informacja w 9 językach (Information in 9 languages)

 

Filmy Agencji Praw Podstawowych UE dot. praw dziecka

1. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku: twoje prawo do informacji 

2. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku: twoje prawo do ochrony i pomocy prawnej

3. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku: twoje prawa

4. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku: twoje prawo do bycia wysłuchanym

 

"Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka". (Art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji)

 

 

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
ds. Ochrony Praw Człowieka


mł. insp. Małgorzata Ratajczyk

 

91-048 Łódź, ul.Lutomierska 108/112
tel.: 47 841 27 75
e-mail: prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl


 

Zadania Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka:

1. propagowanie praw człowieka oraz dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa łódzkiego;
2. monitorowanie działań pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, podejmowanych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa łódzkiego;
3. rozpowszechnianie w garnizonie łódzkim Policji standardów i zaleceń wynikających z aktów prawa międzynarodowego w zakresie praw i wolności człowieka przyjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej;
4. monitorowanie i koordynowanie działań w garnizonie łódzkim Policji w zakresie realizacji zaleceń instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych powołanych ds. ochrony praw człowieka;
5. monitorowanie i koordynowanie działań w garnizonie łódzkim Policji w zakresie realizacji zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka;
6. monitorowanie opracowywanych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji na terenie województwa łódzkiego sprawozdań z realizacji postanowień konwencji przyjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:
a) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,
b) Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego,  nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania,
c) Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji,
d) Konwencji o Prawach Dziecka;
7. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc, w zakresie ochrony praw człowieka, działania w jednostkach organizacyjnych Policji województwa łódzkiego;
8. diagnozowanie i  inicjowanie potrzeb szkoleniowych w garnizonie łódzkim Policji, w zakresie przestrzegania praw człowieka przez policjantów województwa łódzkiego;
9. przygotowywanie i prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników garnizonu łódzkiego Policji w zakresie przestrzegania praw człowieka;
10. monitorowanie i koordynowanie działań szkoleniowych i popularyzacyjnych z zakresu ochrony praw człowieka w garnizonie łódzkim Policji;
11. reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, w wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
12. sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów garnizonu łódzkiego Policji ze standardami ochrony praw człowieka;
13. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Komendy w zakresie ochrony praw człowieka;
14. współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.
Powrót na górę strony